Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlsos, Ole Andreas
dc.contributor.advisorRøkenes, Hege
dc.contributor.advisorHerdlevær, Åshild
dc.contributor.authorElboth, Elisabeth Ancher
dc.contributor.authorKnudsen, Maren Sjåholm
dc.date.accessioned2020-06-04T16:05:31Z
dc.date.available2020-06-04T16:05:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656810
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et mulighetsstudie, gjort i samarbeid med Akvariet i Bergen. I en tid hvor havets helse er under økende press, kan akvarier spille en sentral rolle i å bidra til kunnskap og engasjement for havrommet. I 2019 ble det bestemt at Akvariet, i løpet av 5-10 år, skal flytte til et nytt bygg på en ny lokasjon. Formålet med denne masteroppgaven er å kartlegge hvordan man skaper lærelyst og riktig innhold i fremtidens akvarium. For å forstå hva et fremtidens akvarium bør inneholde, utforskes det hvilken rolle et akvarium kan og bør ha i samfunnet. Prosjektet belyser og detaljerer konsepter for riktig innhold, i den hensikt å eksemplifisere innsikt og muligheter. Til å utforske problemstillingen har det blitt benyttet tjenestedesignmetodikk, med fokus på ulike menneskers perspektiver gjennom hele prosessen. Helt konkret har det blitt gjennomført intervjuer med fageksperter, observasjoner og intervjuer med besøkende og ansatte ved fire akvarier i Europa, og observasjoner ved havrelaterte arrangementer. Parallelt med denne utforskningen har det blitt gjennomført en litteraturstudie, presentert som “Dypdykk” i oppgaven. Litteraturstudien er et resultat av en litt utradisjonell prosess, hvor funn underveis i utforskningen, eller prosessen, har lagt grunnlag for de teoretiske dypdykkene. Til å analysere innsikten, har det blitt benyttet ulike designmetoder underveis i prosessen. Utforming av arketyper, brukerreise og kart over interessenter har blitt brukt for å skape en helhetlig forståelse av besøksopplevelse, sammenhenger og drift ved Akvariet i dag. Trender og mønstre har blitt kartlagt ved hjelp av en innsiktsvegg. Med bakgrunn i alle disse resultatene har det blitt benyttet deltakende design, gjennom en konseptualiseringsworkshop, for å idégenerere sammen med brukere, interessenter og Akvariet i Bergen. Det endelige resultatet av prosjektet er todelt, der den første delen er et sett med tolv anbefalinger til fremtidens akvarium. Hensikten er at disse skal kunne fungere som retningslinjer for Det Nye Akvariet i Bergen, men også andre akvarier. Den andre delen av resultatet er Økoton, som er anbefalingene eksemplifisert i et helhetlig akvariumskonsept. I hovedtrekk har forskningen i denne studien avdekket at akvarier kan og bør spille en avgjørende rolle i samfunnet, både i dag og i fremtiden. Å bli eksponert for livet i havet, bidrar til empati for dyreriket, som er vesentlig for at mennesker skal bry seg om og endre til atferd som fremmer havets helse. Akvarier tilgjengeliggjør livet under havoverflaten i en tid hvor behovet for naturopplevelser i byen blir større, samtidig med at de sitter på unik akvaristkunnskap som kan bidra til arters overlevelse.
dc.description.abstractThis master's thesis is a feasibility study, done in collaboration with the Bergen Aquarium. At a time when the ocean’s health is facing increasing pressure, aquariums can play a key role in contributing to knowledge and engagement around the ocean. In 2019 it was decided that the Bergen Aquarium, within 5-10 years, will move to a new building at a new location. The purpose of this master's thesis is to consider how to create the right content and a desire to learn in the aquariums of the future. To understand what a future aquarium should encompass, the project explores what role an aquarium can and should have in society. The project investigates concepts for the right content, in order to exemplify insight and possibilities. Service design methodology has been used to examine the problem, focusing on different people's perspectives throughout the process. Specifically, interviews with experts, observations and interviews with visitors and staff at four aquariums in Europe, and observations at sea-related events have been conducted. In parallel with this exploration, a literature study has been conducted, presented as "Dypdykk" in the thesis. The literature study is the result of a somewhat unconventional process, where findings from the exploration, is the foundation for the theoretical “Dypdykk”. To analyze the insights, different design methods have been used throughout the process. Methods like archetypes, user journeys, and stakeholder maps have been used to create a comprehensive understanding of the visitor experience, context, and operation of the aquarium today. Using an insight wall, trends and patterns have been mapped. Based on all these results, participatory design, through a conceptualization workshop, has been used to generate ideas with users, stakeholders, and the Bergen Aquarium. The final result of the project is twofold, with the first part being a set of twelve recommendations for the future aquarium. The intention is that these should serve as guidelines for the New Aquarium in Bergen, but also other aquariums. The second part of the result is Økoton, which is the recommendations exemplified in a comprehensive aquarium concept. In essence, research in this study has revealed that aquariums can and should play an important role in society, both today and in the future. Being exposed to ocean life contributes to empathy for animals, which is essential for humans to care and change into pro-environmental behaviors. Aquariums present the life below sea level, at a time when the need for nature experiences in the city is growing. In addition, their unique aquarist knowledge can and should contribute to the survival of threatened species.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremtidens akvarium
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel