Show simple item record

dc.contributor.advisorRøyrvik, Emil André
dc.contributor.authorMoberg, Eva
dc.date.accessioned2020-06-04T16:04:51Z
dc.date.available2020-06-04T16:04:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656799
dc.description.abstractTema for denne oppgåva er samhandling i prosjektet «Kongevegen over Filefjell», eit verdiskapingsprosjekt i skjeringsfeltet mellom kulturarv og reisemålsutvikling. I prosjektarbeidet har dei deltakande aktørane hatt ønske om å utvikle verdiskaping i vid forstand (økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig), og gjennom dette legge til rette for lokalsamfunnsutvikling. Målet med oppgåva har vore å avdekke viktige faktorar og prosessar i samhandlinga og korleis desse har påverka utvikling og måloppnåing. Gjennom ein kvalitativ case-studie med semi-strukturelle intervju basert på ei SDI (stegvis-deduktiv-induktiv) tilnærming har eg søkt å finne svar på følgjande hovudproblemstilling: Kva har vore viktige suksessfaktorar i samhandlinga mellom prosjektaktørane i prosjektet «Kongevegen over Filefjell» og kva forhold har vore særleg utfordrande å handtere? Det empiriske materialet er analysert i forhold til underliggjande prosessar i samhandlinga, teori om fleirnivå nettverksarbeid, praksisfellesskap og bruk av ritual. Materialet er også vurdert i forhold til relevant forsking og programsatsingar innanfor verdiskapingsarbeid på natur- og kulturarvfeltet, samt Innovasjon Norge sin bedriftsnettverksordning. Resultatet viser at nettverksrelasjonar og «på tvers»-jobbing har vore avgjerande for samhandling og måloppnåing. Forventnings-, rolle- og ansvarsavklaringane har vore utfordrande å handtere, spesielt mellom det offentlege på den eine sida, og næringsaktørane på den andre sida. Vidare kjem det fram at utviklinga av eit praksisfellesskap i prosjektet, samt feiringar og markeringar undervegs, bidrog sterkt til felles målforståing, lokal forankring og stoltheit kring dei verdiane Kongevegen representerer. Avslutningsvis vert det gjeve råd om innretting av samhandling i tilsvarande prosjektsatsingar. Nøkkelord: Nettverkssamarbeid, praksisfellesskap, bedriftsnettverk, kulturarv, verdiskaping, ritual, samarbeid, samhandling, reisemålsutvikling, destinasjonsleiing.
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the collaboration in “The Kingsroad mountain pass over Filefjell”, a project of cultural heritage and destination development to increase value creation in a broad sense (economic, social, cultural and environmental), and facilitate local community development. The goal has been to uncover important factors and processes in interaction and how these affect development and goal attainment. Through a qualitative case study with semi-structural interviews based on the SDI (step-deductive-inductive) approach, I have sought to find answers to the following question: What have been important factors of success and what conditions have been especially challenging to deal with in the interaction between the project actors in "The Kingsroad mountain pass over Filefjell"? The empirical material has been analysed by examining underlying processes in interaction, theory of multilevel networking, community of practice, and use of rituals. The material has also been evaluated according to relevant research and program initiatives for value creation in natural and cultural heritage, as well as in Innovation Norway's corporate network scheme. The result shows that networking and working together towards a common goal, have had a decisive impact on interaction and goal attainment. The expectations, roles and responsibilities have been challenging to deal with, especially between the public sector on the one hand and the private businesses on the other. Furthermore it is clear that the development of a community of practice in the project, as well as celebrations and markings of specific goals along the way, contributed greatly to common understanding of the goals, local anchoring and pride in the values that The Kingsroad represents. Finally, advice is given on how to establish collaboration in corresponding project initiatives. Keywords: Network collaboration, community of practice, corporate network, cultural heritage, value creation, rituals, collaboration, destination development, destination management.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleTittel: Kongevegen over Filefjell - Samhandling i skjeringsfeltet mellom kulturarv og reisemålsutvikling. Undertittel: "Når vegen blir til mens du går"
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record