Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDe Moor, Katrien
dc.contributor.authorHokstad, Katarina
dc.date.accessioned2020-06-04T16:03:13Z
dc.date.available2020-06-04T16:03:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656736
dc.description.abstractI dagens samfunn er bruk av smarttelefoner og applikasjoner en stor del av folks daglige liv. Utviklingen gjennom de siste årene med en stor økning i utbredelsen av både smarttelefoner og antall applikasjoner, har ført til et større fokus på brukernes opplevelse. Forskningsstudier om Quality of Experience (QoE) har i økende grad fått betydning, og er spesielt viktig for å få innsikt i hva som er viktig for å ha en god opplevelse når du bruker en bestemt applikasjon. I denne masteroppgaven prøver vi å bidra til eksisterende litteratur og tidligere forskningsstudier gjort på feltet. Dette gjøres ved å se på et antall applikasjonsgrupper, og om/hvordan bruken av disse påvirkes av type mobilnett som er i bruk. Videre er målet å undersøke i hvilken grad nettverksfaktorer spiller en rolle for bruksmønsteret. Denne studien ble valgt fordi det mangler lengregående og virkelighetsnære studier som undersøker disse spørsmålene. For å oppnå dette er et forskningsdesign med metodetriangulering valgt. Forskningen er utført ved en litteraturstudie, spørreundersøkelse (N = 125), adferdsdatainnsamling gjennom logging av bruk av applikasjoner og avsluttende intervjuer. En evaluering av funnene indikerer at en faktor som forsinkelse, som fører til eller er forårsaket av treghet i applikasjonen eller på nettverket, er spesielt viktig. Dette er også i tråd med funnene i eksisterende studier, men det er vanskelig å skille mellom om problemene er knyttet til begrensninger i nettverket som er i bruk eller selve applikasjonen. Bruk av applikasjoner som videostrømming ser ut til å være påvirket av hvilken type nettverk brukeren er koblet til. Ettersom resultatene også indikerer at personer med mindre GB inkludert i abonnementet er mer sårbare enn de med en stor mengde GB inkludert, er det vanskelig å konkludere. Generelt viser resultatene at personer med mindre GB inkludert blir påvirket av begrensningene i data inkludert i mobilabonnementet. Forskjellene i viktigheten av et stabilt nettverk mellom forskjellige aldersgrupper er også interessant, ettersom den eldste gruppen ser ut til å bry seg mindre. De fleste deltakerne hadde også forventninger til at applikasjonene skulle fungere like bra ved reise fra et sted til et annet som ved bruk hjemme. Det kan derfor være interessant å gjennomføre studien i et annet land med mindre utviklet mobildekning enn hva som er tilfellet i Norge.
dc.description.abstractIn today's society, use of smartphones and applications is a big part of peoples' day to day lives. The development through the last years with a large increase in the prevalence of both smartphones and number of applications, has lead to a greater focus on users' experience. Research studies on Quality of Experience (QoE) have increasingly gained importance, and it's particularly important to gain insight into what is the main factors that contributes to having a good experience when using a particular application. In this master thesis we try to contribute to the existing literature and previous research studies done on the field. This is done by looking at a number of application groups, and if/how the use of these are influenced by the mobile network type in use. Furthermore, the goal is to investigate to which extent network factors play a role in the usage pattern. This study was chosen as there is a lack of longitudinal and real-life studies investigating these questions. To achieve this, a mixed-methods research design has been adopted. The research has been conducted by a literature review, survey (N=125), behavioral data collection through logging of app usage and finishing interviews. An evaluation of the findings indicates that factors such as delays and lagging, which leads to or are caused by slow applications or network, are particularly important. This is also in line with findings of existing studies, but it's difficult to distinguish whether problems are related to limitations of the network that is in use or the application itself. Usage of applications such as video streaming seem to be influenced by what type of network the user is connected to. However, as findings also indicates that people with less GB's included in their subscription are more vulnerable than those with a large amount of GB's, it's hard to conclude. In general, it is shown that people with less GB's are influenced by the limitations of their mobile subscription. The differences in the views of the importance of a stable network between different age groups are also interesting, as the oldest group seems to care less. Most participants also had expectations towards that applications should work just as well when traveling from one place to another as at home. It could therefore be interesting to conduct the study in another country with less developed data coverage than what is the case in Norway.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExploring the Relation Between Mobile Network Type and Mobile Application Usage
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel