Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrømskag, Heidi
dc.contributor.authorGiske, Audun Grøtta
dc.date.accessioned2020-06-04T16:02:31Z
dc.date.available2020-06-04T16:02:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656717
dc.description.abstractDenne oppgaven er et resultat av en studie hvor jeg har designet og implementert en didaktisk situasjon knyttet til sannsynlighetsregning. Designet og utviklingen er basert på Strømskag (2017b) sin modell for instruksjonsdesign i matematikk. Teorien for didaktiske situasjoner (TDS) er rammeverket jeg har brukt for å belyse hvilke faktorer ved undervisningssituasjonen som kan påvirke elevers mulighet til å oppnå en spesifikk målkunnskap. Den tilsiktede målkunnskapen omhandler “De store talls lov”. Eksperimentet er utført på forskningsdeltakere fra en 1T-klasse i matematikk. Studiens datainnsamling er en kombinering av observasjon, elevbesvarelser og intervju. Forskningsspørsmålet mitt er: Hvilke faktorer ved den designede undervisningssituasjonen hindrer og hvilke faktorer muliggjør at elevene utvikler kunnskap om store talls lov? Resultatene fra analysen viser at disse faktorene er delt inn i henholdsvis fem og fire underkategorier. Episoder jeg identifiserte som hindrende faktorer for at elevene oppnådde den tilsiktede målkunnskapen handler om gruppearbeid, materielt miljø, den designede situasjonen, logisk tenkning og misoppfatninger. Episoder som muliggjør oppnåelse av målkunnskapen handler om institusjonalisering, regulering, miljø med adidaktisk potensial og sammenhenger. Studien min er et bidrag til hvordan man kan utvikle og designe undervisningssituasjoner innenfor store talls lov, der hensikten er at elevene skal lære en bestemt målkunnskap.
dc.description.abstractThis master thesis is a result of a study where I have designed and implemented a didactical situation about probability. The design and development are based on Strømskag’s (2017b) model for instructional design in mathematics. The theory of didactical situations (TDS) is the framework I have used to elucidate which factors of the teaching situation that have influenced students’ opportunity to achieve a specific target knowledge. The intended target knowledge is the Law of Large Numbers. The experiment was conducted with research participants from a 1T class in mathematics. The study’s data collection is a combination of observation, student solutions and interviews. My research question is: Which factors in the designed teaching situation prevent and allow students to develop knowledge about the Law of Large numbers? The results of the analysis shows that these factors are divided into five and four subcategories respectively. Episodes I identified as constraining factors for students achieving the intended target knowledge are about group work, material environment, the designed situation, logical thinking and misconceptions. Episodes I identified as enabling factors for students’ achieving the target knowledge are about institutionalization, regulation, milieu with adidactical potential and relationships. My study is a contribution to development and design of teaching situations within probability, where the intention is for students to learn a specific target knowledge.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt TDS-inspirert eksperiment innenfor sannsynlighetsregning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel