Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.advisorWondimu, Paulos
dc.contributor.authorNyseter, Jeanette
dc.contributor.authorJohnsrud, Anders
dc.date.accessioned2020-03-05T15:01:41Z
dc.date.available2020-03-05T15:01:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645629
dc.description.abstractDagens byggebransje står ovenfor flere utfordringer. Lav produktivitet, mange byggefeil og høye kostnader preger bransjen. Byggherren detaljspesifiserer sine krav og leverandører velges ut ifra hvem som kan levere det definerte prosjektet, i henhold til kravspesifikasjonene og til lavest mulig pris. Pris viser seg ofte å være hovedkriterier i utvelgelsen av leverandør, og leverandør blir presset til å levere minimumsløsningen for å bli valgt. Byggherren låser løsninger i prosjektet, og gir leverandøren lite rom for innovasjon. Best Value Procurement er en relativ ny anskaffelse- og prosjektstyringsmetodikk i Norge, som baserer seg på at byggherren skal overlate «alt» til leverandøren som er «eksperten», og gjennomføre tilbudsvurderingen på bakgrunn av kvalitet og prestasjon fremfor pris. I stedet for at byggherren fremlegger en detaljert kravspesifikasjon, gis leverandøren frie tøyler til valg av løsninger. Byggherren utarbeider gode prosjektmål som leverandøren skal oppfylle, og som hans prestasjoner måles ut fra. Erfaringene fra andre land viser at metoden fører til lavere pris, høyere kvalitet, samt en raskere anskaffelses- og gjennomføringsprosess. I oppgaven har vi studert hvordan BVP er blitt gjennomført i fire ulike offentlige anskaffelser av totalt seks barnehagebygg. Studiet er gjennomført med et dokumentstudie og litteraturstudie, etterfulgt av et fler-casestudie med flere analyseenheter. Det er gjennomført dybdeintervjuer av byggherrene, samt generelle intervjuer av andre informanter som har kompetanse og erfaring om metoden, som bidrag inn i forskningen. Våre forskningsspørsmål skal gi oss svar på hvordan BVP er gjennomført, erfaringene med metoden i disse caseprosjektene, samt en anbefaling av hvordan BVP metoden bør gjennomføres i fremtiden. Vårt fokus på tid, kost, kvalitet og innovasjon avgrenser oppgavens omfang og tydeliggjør hvilke elementer i metoden som påvirker prosjektets styringsparametere. Funn fra forskningen viser at metoden gjennomføres delvis i henhold til teorien, men at flere elementer i prosessen ikke utføres. Erfaringen viser at metoden har gitt mer verdi for pengene og har stimulert til innovasjon i de studerte prosjektene. Imidlertid viser våre funn at metoden verken har bidratt til en raskere eller rimeligere anskaffelse i de studerte caseprosjektene. For fremtidige prosjekter anbefales det å ha høyt fokus på tydelige måleindikatorer (KPIer) for kvalitet, for å sikre rett fokus hos entreprenørene. Videre viser funnene at BVP metoden må forankres godt i ledelsen hos byggherreorganisasjonen for å sikre implementering av metodikken. Samtidig bør det bygges opp et BVP team for å opprettholde kontinuitet slik at metodikken kan innføres på operativt nivå.
dc.description.abstractToday’s construction industry is facing a number of challenges including low productivity, high levels of construction errors and high costs. Contractors specify project requirements in detail and suppliers are often chosen according to the lowest price, which is often the main selection criteria. The contractor defines and locks the solutions for the project giving the supplier little room for innovation pressuring them to deliver the minimum solution in order to win the contract. Best Value Procurement (BVP) is a relatively new procurement and project management methodology in Norway, based on the contractor giving the supplier who is the “expert” ownership of the risk and responsibility for the solutions, and evaluating the offers on the basis of quality and performance over price. Instead of the contractor providing a detailed specification of requirements, the contractor prepares the projects performance goals and the supplier is given free rein to suggest and chose solutions. Experience from other countries indicates that this method can lead to lower prices, higher quality, and a faster procurement- and building process. In the thesis we have studied how BVP has been utilized in four different public procurements of a total of six preschool buildings. The study program was completed with a document analysis and literature study, followed by a multiple case study with several units of analysis. In-depth interviews have been conducted with the contractors, as well as general interviews with other informants who have expertise and experience with the method, as a contribution to research. Through our research questions we will describe how BVP is utilized, the experiences with the method in the identified cases, as well as give a recommendation for how the method should be utilized in the future. Our focus on time, cost, quality and innovation limits the scope of the thesis and clarifies which elements in the method affect the project’s key performance indicators (KPIs). The findings indicate that the method is partly utilized according to theory, but that several elements in the process are not performed. The experience also indicates that the method aided in providing more value for money, as well as stimulating innovation in the projects studied. However, the findings also show that the method has neither contributed to a more time efficient or less expensive procurement in the studied projects. For future projects, it is recommended to focus on clear KPIs for quality, in order to ensure the right focus by the suppliers. Furthermore, the findings show that the BVP method must be firmly rooted in the contractor’s management in order to ensure the proper utilization of the methodology. At the same time, a BVP team should be established to maintain continuity so that the methodology can be properly used on an operational level.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBest Value Procurement – et bidrag til mer effektive byggeprosjekter i offentlig sektor?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel