Show simple item record

dc.contributor.advisorMette Rica Geiker
dc.contributor.authorTarjei Karlsen Bruaas
dc.date.accessioned2020-03-05T15:01:39Z
dc.date.available2020-03-05T15:01:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645626
dc.description.abstractBetong konstruksjoner i eller ved sjøen blir hele tiden bombardert av klorider, enten direkte fra sjøvannet eller gjennom luftborne klorider. Dette kan føre til at kloridene trenger inn i gjennom betongen og når overflaten til armeringsstålet i betongen som da kan begynne å korrodere. Det er over 7000 betongbruer i Norge som ligger i eller ved sjøen. Denne oppgaven fokuserer på langtidseffektene og hvordan å sikre god kvalitet ved katodisk beskyttelse (KB), som er en reparasjonsmetode som forhindrer videre korrosjon av armeringen og kan dermed forlenge levtiden til konstruksjonen med flere tiår. Arbeidet i denne oppgaven er gjennomført med literaturstudier, feltundersøkelser og laberatorieundersøkelser. Sortlandsbrua er en fritt frambygd betongbru som ble bygd i 1975, allerede tidlig på 1980-tallet var det tegn på skader som følge av korrosjon. I 1990-1991 ble det installert KB på pillarene for å forhindre videre korrosjonsskader. Det ble brukt tre forskjellige metoder for å installere KB-en, i kombinasjon med den lange levetiden til installasjonen gjør dette det ideelt å undesøke brua for å studere langtids effekter av KB. Brua ble undersøkt i løpet av sommeren 2018, 21 betongkjerner ble tatt ut fra 4 forskjellige pilarer for å lage kloridprofiler, µ-XRF-scaninger og tynnslip prøver. Alle områder med KB ble undersøkt for delaminering av KB-mørtel. Undersøkelsene avdekket både godartete og ødelegende konsekvenser av KB-en som har virket på bruen over 27 år. Klorider har blitt trukket ut av brubetongen, men det har også blitt observert alkalie silika reaksjoner inntil armeringen. Små områder med delaminajson av KB-mørtel er avdekket. Det er også observert mikrosprekker i mørtelen som tilsynelatende er en konsekvens av den påtrykte strømmen fra KB anlegget Karbonatisert betong ser ut til å ha påvriket forflyttnignen av klorider. Effekten av den karbonatiserte betongen og de forskjellige transportmekanismene har blitt diskutert i oppgaven, samt konsekvensene av de observerte endringene og skadene. Det er anbefalt videre undersøkelser for å kunne suplementer og gi bedre forståelse rund de fundene som er gjort i denne oppgaven.
dc.description.abstractConcrete structures placed in or next to the sea are constantly bombarded with chlorides, either directly from the seawater or by airborne chlorides. This can cause ingression of chlorides on to the surface of the reinforcement of the concrete which then may start to corrode. There are more than 7000 concrete bridges in Norway located close to the sea. This thesis focuses on the long-term effects and how to ensure good quality with cathodic protection (CP), which is a repair method that prevents further corrosion of the reinforcement and can therefore increase the service life of a structure with several decades. The work in this thesis has been performed using literature studies, field investigations and laboratory analyses. Sortlandsbrua is a cantilever concrete bridge which was built in 1975 and showed signs of corrosion damage early in the 1980s. In 1990-1991 cathodic protection was installed on the pillars to prevent further corrosion damage. The CP was installed using 3 different methods, in combination with the long lifetime of the installation this makes it ideal to investigate the bridge to study long-term effect of CP. The bridge was investigated during the summer of 2018, 21 concrete cores were sampled from 4 different pillars to create chloride profiles, µ-XRF scans and thin section samples. All the areas with CP was also investigated for delamination of CP-mortar. During the investigations there have been discovered protective and destructive consequences of the CP over 27 years on Sortlandsbrua. Chlorides have been extracted from the bridge concrete and ASR have been discovered at the reinforcement. Small areas of delamination of CP-mortar were also discovered. There seem to have been development of microcracks in the CP-mortar due to the impressed current from the CP. Carbonated concrete seems to have affected the transportation of chlorides. The effect of carbonated concrete on the chloride movement and different transport mechanism has been discussed along with the consequences of the observed changes and damages. There are suggested further investigations to supplement the findings here and give better understanding of the findings in this thesis.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleLong-term performence of cathodic protection (CP) of marine bridge, inspection of Sortlandsbrua 27 years after CP installation
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record