Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKårstad, Slija Berg
dc.contributor.advisorSandnes, Kjersti
dc.contributor.advisorUlset, Gro
dc.contributor.authorNetland, Ann Karin
dc.date.accessioned2020-03-05T15:00:31Z
dc.date.available2020-03-05T15:00:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645608
dc.description.abstractBarns rett til å medvirke i bestemmelser som angår deres liv ble etablert i Forente Nasjoners barnekonvensjon, vedtatt i 1989 og ratifisert av Norge i 1991. Barnekonvensjonen fastslår at barnet skal bli hørt og dets synspunkter skal vektlegges i henhold til barnets alder og modenhet (Barne- og likestillingsdepartementet, 2003). Den 20. april 2018 ble en ny paragraf i Lov om barnevern lagt til ved lov. Denne gir alle barn, uten aldersbegrensning, en generell rett til deltakelse. Denne studien har en kvalitativ tilnærming. Jeg intervjuet seks terapeuter som jobber i fire forskjellige Sentre for foreldre og barn i Norge. Disse fire sentrene eies og drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufetat er en del av det norske barnevernet. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan terapeutene jobber for å fremme små barns medvirkning under oppholdet på Senter for foreldre og barn. Funnene viste at barns medvirkning synes å være et taust tema. Terapeutene er opptatt av barna og barnas signaler og behov i hverdagen, men til tross for denne opptattheten er det lite eksplisitt fokus på barns medvirkning i formelle fora. Terapeutene bruker "barnestemmeforsterkning" i arbeidet med å løfte frem og forsterke de førspråklige barnas stemmer. Terapeutene opplever flere utfordringer i arbeidet med å løfte frem de yngste barnas stemmer. Førspråklige barn er avhengige av at noen tolker deres signaler. I arbeidet med å fortolke barnas signaler, må terapeutene balansere ydmykhet opp mot bruk av fagkunnskap og erfaring. Andre utfordringer som terapeutene opplever når barnas stemmer skal løftes frem, er foreldrenes mangel på motivasjon og vilje til å gjøre endringer, samt deres evne til å mentalisere. Terapeutene gjennomfører ikke barnesamtaler rutinemessig, og det gjennomføres flere spontane barnesamtaler enn planlagte. Terapeutene opplever behov for faste rutiner og en grunnstruktur for samtaler med barn om hverdagen på senteret. Funnene viser viktigheten av å endre barns medvirkning fra et taust til et eksplisitt tema. Funn fra denne studien kan tyde på at konvensjoner, lover og forskrifter i seg selv ikke er nok. Disse må fortolkes og munne ut i retningslinjer for barns medvirkning på sentrene, og nødvendig opplæring og veiledning av terapeutene må gjennomføres.
dc.description.abstractChildren's right to participate in provisions relating to their lives was established in the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted in 1989 and ratified by Norway in 1991. The CRC states that the child shall be heard, and its views shall be given weight in accordance to the child's age and maturity (Barne- og likestillingsdepartementet, 2003). On April 20th 2018, a new section in the Act on Child Welfare was added by law. This gives all children, without any age restriction, a general right to participation. This study has a qualitative approach. I interviewed six therapists working in four different Centres for parents and children in Norway. These four centres are all owned and operated by The office of children-, youth- and family affairs (Barne, ungdoms- og familieetaten, Bufetat). Bufetat is a part of the Norwegian child welfare system. The purpose of this study is to explore how the therapists at the Centres for parents and children work to promote young children’s participation during the stay at the centres. The study revealed that children’s participation seems to be a silent theme. The therapists are interested in the children and emphasize their signs and needs, but they do not talk about children’s participation explicitly. The therapists use “Children-voice amplification” concerning how they help giving especially the pre-language children a voice, and how the therapists amplify the children’s voices. The therapists experience several challenges when making the children’s voices be heard. The pre-language children are dependent on someone interpreting their signs. When the therapists interpret the children’s signs, they must balance humility towards the use of expert knowledge. Other challenges the therapists experience when making the children’s voices be heard, are the parents’ lack of motivation and willingness to change and their capacity to mentalize. The therapists do not conduct conversations with children as a routine, and they conduct more spontaneous conversations with the children than planned ones. The therapists highlight that conversations with the children about everyday life at the Centre for parents and children appear to need improvement. These findings emphasize the importance of changing children's participation from an implicit theme to an explicit one. Findings from this study may indicate that conventions, laws and regulations are not enough. By emphasizing the importance of children’s participation, it may enable the centres to formalize and quality assure their routines.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDet tause temaet Hvordan jobber terapeutene for å fremme små barns medvirkning under opphold på Senter for foreldre og barn? The silent theme How do the therapists work to promote the participation of small children during a stay at the Center for Parents and Children?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel