Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.advisorPitera, Kelly
dc.contributor.authorBegić, Alen
dc.contributor.authorSkagen, Håkon Magnus Kallevik
dc.date.accessioned2020-03-05T15:00:30Z
dc.date.available2020-03-05T15:00:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645607
dc.description.abstractFra sin opprinnelse i byggebransjen er bruken av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) nå også på vei til å bli standard for gjennomføring av infrastrukturprosjekter. Statens vegvesen startet arbeidet med overgangen til modellbasert leveranse allerede i 2006, med ferdigstillelse av håndbok V770-Modellgrunnlag (tidligere håndbok 138) som første milepæl i 2012. Likevel, nå 7 år etter lanseringen leveres det fortsatt doble leveranse med både 2D-tegninger og 3D-modeller. Dette er unødvendig ressurskrevende leveranser som tar fokuset vekk fra utviklingen av modellene. I denne oppgaven er det valgt å se på hvordan overføringen av fagmodeller i byggefasen kan effektiviseres uten tap av egenskapsdata. For bedre å kunne svare på denne problemstillingen er det utarbeidet 3 forskningsspørsmål: • Hvordan bør et modellbasert prosjekt bygges opp i Trimble Novapoint for å effektivisere overføring av relevant egenskapsdata til utførende part i byggefasen? • Hvordan kan prosjektregler i Trimble Novapoint (samleoppgave for tegneregler, konverteringsregler og oppgavemaler) benyttes for å effektivisere import/eksport av data til byggherre/entreprenør? • Vil det åpne filformatet IFC være egnet til eksport av egenskapsdata i henhold til krav fra håndbok V770? For å svare ut oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål er det også sett på bruken av modellbasert leveranse i infrastrukturprosjekter i dag. Hva fungerer, og hvilke utfordringer må løses for at modeller kan fungere som eneste leveranse? Tilnærming Som forskningsmetode er det benyttet litteraturstudie, kvalitativt intervju samt arbeid med case-studie. Til de kvalitative intervjuene ble det funnet 5 respondenter som alle hadde god innsikt i modellbaser prosjektering. I intervjuene ble det fokusert på erfaring fra et spesifikt prosjekt (som respondenten hadde erfaring fra) samt mer generelle tanker rundt bruk av BIM i infrastruktur. I case-studiet ble det gjennom utarbeidelse av ny metodikk for modellbasert gjennomføring sett på hvilke muligheter som ligger ved bruk av dagens IFC-format. Arbeidet resulterte i malfiler for bruk i Trimble Novapoint (prosjekteringsverktøy) samt en BIM-veileder som forklarer fremgangsmetoden. Metodikken er utprøvd i praksis på prosjektet Fv. 197 Håkonshellaveien utenfor Bergen. Konklusjon Basert på eksisterende teori samt intervjuresultatene er det tydelig at det fortsatt er utfordringer som må løses for å kunne hente ut det fulle potensiale som modellbasert gjennomføring av infrastrukturprosjekter har. Standardisering av et objektbibliotek for vegobjekter stikker seg fram som en av de første (og muligens største) utfordringene som må løses. Ved å enes om et standardisert objektbibliotek vil dette kunne videreutvikles til et egnet åpent filformat som f.eks. GML. Dette vil bidra til å forenkle dataflyten i fremtiden. Pr. i dag er det ingen åpne filformater som støtter samtlige fag/oppgaver og objekter som kreves i et vegprosjekt. Resultat er at modeller splittes opp på ulike formater etter hva som er best egnet. Dette medfører igjen tap av data og vanskeliggjør videre bruk av modellene til f.eks. forvaltning og drift. IFC-formatet har lenge vært standard for byggeprosjekter, og det pågår et arbeid for å tilpasse IFC-formatet til infrastruktur. For å effektivisere dataflyten i prosjekter uten tap av egenskapsdata er det behov for følgende tiltak: • Det må utvikles et standardisert objektbibliotek som inneholder alle relevante vegobjekter • Det må utvikles et egnet åpent overføringsformat som støtter samtlige fag/oppgaver og objekter som kreves • Bruk av status (f.eks. MMI-verdier) på objekter bør implementeres i den nye håndboken som er under utarbeidelse. Verdiene bør standardiseres slik at de gir en felles forståelse • Offentlige instanser bør legge til rette for leveranse av modeller for å redusere behovet for tegninger (f.eks. skiltvedtak) • Ved bruk av Novapoint bør Trimble gjøre det enklere å utarbeide malprosjekter som både kan inneholde struktur, klassifiseringsoppgaver, samleoppgaver og eksportoppgaver. Prosjektregler-oppgaven fungerer, men bør utvikles videre • Ved bruk av Novapoint bør Trimble gjøre det enklere å påføre egenskapsinformasjon på objekter. Bruk av klassifisering fungerer men er ikke en optimal løsning • Ved bruk av Novapoint bør Trimble videreutvikle presentasjonsvisningene sine. Det bør bli mulig å presentere målsetting av objekter direkte på modellen eller i egne snitt-visninger • Ved bruk av Novapoint bør Trimble legge til funksjon for automatisk oppdatering av visningene i Easy Access. I dag må disse oppdateres manuelt • Ved bruk av Novapoint bør Trimble gjøre det mulig å benytte klassifisering som utvalgsbetingelse i tegneregler
dc.description.abstractFrom its origins in the construction industry, the use of BIM (building information modeling) is now also becoming the standard for infrastructure projects. The Norwegian Public Roads Administration started the transition to model-based delivery in 2006, with the completion of their guideline “V770-Modellgrunnlag” (formerly knowns as “138-Modellgrunnlag”) as the first milestone in 2012. Nevertheless, now 7 years after the launch, projects still produce both 2D-drawings and 3D-models. This is resource intensive and reduces focus from enhancing the quality of the models. The purpose of this study is to explore how the transfer of data to the construction fase can be made more efficient without the loss of data. To better answer this problem, the following research questions has been addressed: • How should a model-based project be organized in Trimble Novapoint to streamline the transfer of relevant object data to the contractor? • How can project rules in Trimble Novapoint (a collection of drawing rules, conversion rules and task templates) be used to streamline import/export of object data to the client/contractor? • Will the open file format IFC be suitable for exporting data that is required in the guideline “V770-Modellgrunnlag”? The purpose of this study is also to provide information on how models in infrastructure projects are used today. Which obstacles remains, and which measures needs to be taken to make models the standard for use in infrastructure projects? Research method As a research method, literature study, qualitative interviews and case study work have been used. In the qualitative interviews, 5 different respondents were found who all had knowledge about the use of models and experience from infrastructure projects. The interview was divided in two parts where the first part focused on experience from a specific project (chosen by the respondent). The second part was more general and focused on the respondents thoughts about the use of models in infrastructure projects today. In the case study a new methodology for model-based implementation were developed through the use of Trimble Novapoint and IFC. The work resulted in template files for use in Trimble Novapoint (software) and a BIM guide explaining the method. The methodology has been tested on the project Fv. 197 Håkonshellavegen outside Bergen, Norway. Conclution Based on findings from existing theory and the interviews the study found that there are still challenges that must be solved to extract the full potential of the use of 3D-models in infrastructure projects. Standardization of a library for road objects emerges as one of the first (and possibly greatest) challenges to be addressed. By agreeing on a standardized object library, this can be further developed into a suitable open file format such as GML. This will simplify dataflow between different software and systems in the future. As of today, there are no open file formats that supports all subjects/tasks and objects required in a road project. Instead models are split up into different file formats according to what is best suited. In turn this results in loss of data and complicates further use in management, operation and maintenance. The IFC file format has long been the standard for construction projects, and work is underway to adapt the IFC format to infrastructure. To streamline the data flow in projects without loss of property data, the following measures are needed: • A standardized object library must be developed containing all relevant road objects • A suitable open file format must be developed that supports all subjects/tasks and objects required • Use of status (e.g. MMI values) on objects/models should be implemented in the new guideline that is under production (the new V770-manual). The values should be standardized. • Public agencies/administrations should facilitate the delivery of models to reduce the need for drawings. • When using Novapoint, Trimble should make it easier to prepare template projects that can include structure and task templates. The “Project Rules”-task works but should be further developed. • When using Novapoint, Trimble should make it easier to apply information to objects. Use of classification works but is not an optimal solution. • When using Novapoint, Trimble should further develop its presentation views. It should be possible to present the measurements directly on the model or in separate section views. • When using Novapoint, Trimble should add a feature for automatic updating the views in Easy Access. Today, these must be updated manually. • When using Novapoint, Trimble should add the possibility to use classification as a condition when creating drawing rules.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffektivisering av modellbasert leveranse for infrastrukturprosjekter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel