Show simple item record

dc.contributor.advisorHelge Mork
dc.contributor.advisorPer Otto Aursand
dc.contributor.authorWorku, Addisalem Damtew
dc.date.accessioned2020-03-05T15:00:23Z
dc.date.available2020-03-05T15:00:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645603
dc.description.abstractEn betydelig andel av lavtrafikkerte fylkesveger i Nord-Norge mangler tilfredsstillende standard på grunn av opptredende skader. Skadene som oppstår registreres og bearbeides for å komme frem til restlevetid på vegene via systemet PMS. Ved behov kan disse resultantene suppleres med informasjon om bæreevne fra falloddsforsøk. Men SVV har registreringer fra en betydelig antall strekninger hvor resultat fra falloddsforsøk ikke stemmer overens med resultat fra PMS. Oppgaven sikter på å undersøke hva som er årsaken til uoverensstemmelsen mellom bæreevne fra fallodd og registrert levetidsfaktor fra PMS. Videre er det prøvd å utvikle gjeldende bæreevneformelen ved å innarbeide forslag til endringer som tar hensyn til andre informasjon fra falloddsregistrering. For å gjøre dette er det valgt ut 19 teststrekninger. Tilgjengelige data og registreringer fra PMS-registret, falloddsforsøk, georadarmåling, NVDB og oppgravingsprøver er gjennomgått og analysert. Det ble først tatt enkeltvis vurdering av de faktorene i bæreevneformelen for så å justere dem til en ny faktor som fører til en bedre samsvarende bæreevne verdi. Det er da forsøkt å utvikle formelen slik at resultatene en får fra falloddsforsøk stemmer bedre overens med det en observerer fra tilstandsdata. Dette gjøres ved å ta i bruk de justerte faktorene og ved å introdusere en korreksjonsfaktor som tar hensyn til respons fra underliggendelag. Basert på analysen og resultatene av denne oppgaven kan det sies at det fins et behov for justering av bæreevneformelen. Først og fremst mangler bæreevneformelen en faktor som representerer lagene i lavere del av en vegkropp. Svakheter som ikke avdekkes av dagens bæreevnemåling kan bl.a. være svakhet pga. telefarlig undergrunnmaterial. I tillegg har parameterne som inngår i bæreevneformelen vist seg til å være lite følsomme for endring, derfor bruk av andre parameterer/konstanter som f.eks. totall 10-tonn aksellast bør vurderes. I bedømmelse av levetidsfaktoren og bæreevnen inngår heller ikke andre medvirkende faktorer som f.eks. asfaltens sammensetning og utførelseskvaliteten. Det ble da konstatert at det er nødvendig å supplerer de funnene som en får fra fallodd og PMS med informasjon fra tilleggsprøver, befaring av strekningen og/eller tilgjengelige vegbilder.
dc.description.abstractA significant proportion of low-traffic county roads in Northern Norway lack satisfactory standards due to damages. The damage that occurs is recorded and processed to arrive at residual road-life by using the system PMS. When it becomes necessary, these results can be supplemented with information from falling weight deflectometer tests. However, the Norwegian road administration has registrations from a significant number of stretches where the result from falling weight load tests does not match to the result from PMS. The aim of this assignment is to investigate the reason for the discrepancy between bearing capacity from FWD and registered remaining lifetime from PMS. Furthermore, it has been attempted to develop the current bearing capacity formula by incorporating proposals for changes that take into account other information from FWD registration. To do this, 19 test road-sections have been selected. Available data and records from the PMS registry, FWD tests, georadar measurements, NVDB and excavation tests have been reviewed and analysed. It was first done an individual evaluation of the factors in the current bearing-capacity formula and then it was tried to adjust these factors/constants to a new factor that leads to a better matching bearing capacity value. It is then attempted to develop the bearing capacity formula so that the results obtained from FWD are more in accordance with what one observes from the PMS data by adopting the adjusted factors and by introducing a correction factor that takes into account response from the underlying layers. Based on the analysis and the results of this thesis, it can be said that there is a need for adjustment of the bearing capacity formula. First and foremost, the bearing capacity formula lacks a factor that represents the layers in the lower part of a road structure. Weaknesses such as damage due to telephonic underground material are not revealed by the current bearing capacity measurement. In addition, the current parameters used in the formula have been shown to lack sensible responsiveness to change in data. Therefore, use of other parameters / constants such as total number of 10-ton axle load instead of AADT is worth considering. In assessing the lifetime factor and the bearing capacity, other contributing factors such as asphalt composition and quality of work are not included. It is believed that it is necessary to supplement the findings obtained from FWD and PMS with information from additional tests, site inspection of the road and/or available road pictures
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUndersøkelse av bæreevne fra fallodd på lavtrafikerteveger med varierende levetidsfaktorer
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record