Show simple item record

dc.contributor.advisorRyeng, Eirin
dc.contributor.advisorStabursvik, Helge
dc.contributor.authorSjåland, Beate Gamst
dc.date.accessioned2020-03-05T15:00:18Z
dc.date.available2020-03-05T15:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645600
dc.description.abstractTrafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Formålet med offentlige trafikkskilt er å dekke trafikantenes behov for informasjon og samfunnets behov for regulering av trafikken. Et trafikkskilt skal overbringe et budskap til trafikantene, og budskapet skal resultere i en ønsket adferd eller handling. Mange bilførere, til tross for at de oppfatter og fortolker skiltingen riktig, føler seg ikke forpliktet til å tilpasse egen adferd til det skiltet krever. En trafikkforseelse defineres som ethvert brudd på vegtrafikklovgivningen og er den største utfordringen knyttet til trafikksikkerhet. Trafikantene er gjennom Vegtrafikklovens § 5 pålagt å være oppmerksomme på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking, og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte. Denne oppgaven har tatt for seg temaet skiltrespekt og sett på mulige sammenhenger mellom trafikantadferd, skiltkunnskap og skiltrespekt. Det er gjennomført en spørreundersøkelse med utvalg av respondenter fra førerkortregisteret, i tillegg til to identiske undersøkelser publisert på facebook og twitter. Spørreundersøkelsen har hatt en oppbygning lignende et Driver Behavior Questionnaire (DBQ), med 37 utsagn om trafikkadferd som skulle tas stilling til. Totalt har 1300 respondenter svart på spørreskjemaet. Resultatene av undersøkelsen viser at fartsrelatert adferd har et signifikant negativt bidrag til skiltrespekten. Dette viser at det i arbeidet med trafikksikkerhet må fokuseres på menneskets rolle i trafikken, og hvordan vi i større grad kan finne tiltak som fremmer holdningsendringer.
dc.description.abstractTraffic signs are an important part of the system that informs, warn, leads and controls drivers in the traffic. The purpose of traffic signs is to cover the drivers needs of information and society's needs for traffic regulation. A traffic sign must convey a message to the road users, and the message should result in a desired behavior or action. Drivers, although observing and interpreting the traffic signs correctly, do not feel obliged to adapt their own behavior to the order the signs give. A traffic offense is defined as any breach of the Road Traffic Act and is the biggest challenge associated with traffic safety. The road users are through the Road Traffic Act § 5 required to pay attention to public traffic signs, signals and roadmarking, and shall comply with the exclusions and orders given in this way. The subject of this thesis is mainly about finding links between violations of traffic signs and traffic behavior. Data has been collected through a survey sent to drivers registered in Norway Public Roads Administrations (NPRA) system for driver licenses. The survey has also been posted on facebook and twitter. The survey has had a structure resembling the Driver Behavior Questionnaire (DBQ), with 37 statements about traffic behavior that should be considered. A total of 1,300 respondents answered the questionnaire. The results of the study show that speed-related behavior has a significant negative contribution to the violation of traffic signs. This shows that the work on traffic safety must focus on the human factor in traffic and how we can promote a change in traffic behavior.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRespekt for trafikkregulerende skilt - på vikende front?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record