Show simple item record

dc.contributor.advisorØstern, Anna-Lena
dc.contributor.advisorDyndahl, Petter
dc.contributor.authorBandlien, Bjørn-Terje
dc.date.accessioned2020-02-25T13:16:20Z
dc.date.available2020-02-25T13:16:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-326-4207-6
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643673
dc.description.abstractDebatten omkring skolens bruk av digitale verktøy generelt og nettbrett spesielt har pågått de siste årene og er fremdeles dagsaktuell. Innenfor musikkfaget har iPad- og GarageBand-teknologien blitt omfavnet av mange lærere som mener denne teknologien bidrar til blant annet økt mestring og motivasjon blant elevene. Samtidig hevder kritikere at teknologien bidrar til forenkling av musikkfaglige aktiviteter på en slik måte at fagets kunnskapsinnhold og verdier trues. Det finnes imidlertid lite forskning som har undersøkt iPad- og GarageBand-teknologien i musikkdidaktisk sammenheng. Dette forskningsprosjektet søker å bidra til kritisk bevissthet omkring digitalteknologisk musikkundervisning med iPad og GarageBand. Studiens analyser viser at elever som komponerte musikk med GarageBand på iPad møtte en rekke ulike utfordringer knyttet til et komplekst musikkfaglig kunnskapsmangfold. Å forstå musikk som multimodalt kompleks innebærer å erkjenne at musikkens ulike bestanddeler har forskjellige former for materialitet, opererer innenfor forskjellige dimensjoner, persiperes gjennom ulike sanser og uttrykkes gjennom ulike former for handling knyttet til forskjellige former for kunnskap. iPad- og GarageBand-teknologien stiller krav om visse former for musikalske ferdigheter, forståelser og handlinger samtidig med at den på andre måter forenkler, støtter opp om og til og med overtar musikalske handlinger. Funnene viser også at elevene ble utfordret av flere ulike egenskaper ved teknologien, og at dette innvirket på hvordan de tok valg. Når de kom inn i ukjente farvann, gjorde de utprøvende performative handlinger, og tok valg ut fra affekter som de opplevde at fulgte handlingene. På denne måten gjorde de kreative musikalske valg basert på kunnskap som ble produsert i samme øyeblikk. De sentrale forskningsspørsmålene har søkt å belyse hva slags kunnskap som er i spill og hvordan teknologien innvirker når elever komponerer med GarageBand på iPad, samt hvordan komposisjonene deres kan betraktes som kunnskapsproduksjon. Studiens datamateriale er generert gjennom et mikroetnografisk feltarbeid hvor åttende-klassinger komponerte med GarageBand på iPad. Ut fra et kritisk designteoretisk ståsted er materialet analysert ved hjelp av tradisjonell musikkteori, designteori og multimodalitet, populærmusikkanalyse og performative undersøkelser.nb_NO
dc.description.abstractSECONDARY SCHOOL PUPILS COMPOSING WITH GARAGEBAND ON IPAD A music educational study of performative stop-moments in a critical design theoretical perspective The debate about the use of digital technologi in general and particularly tablets in school has been ongoing in recent years and is still in question. The iPad and GarageBand technology has been embraced by many music teachers who believe this technology contributes to increased mastery and motivation among students. At the same time, critics claim that the technology contributes to simplifying music-related activities in such a way that the knowledge content and values of the subject are threatened. However, there is little research that has examined the iPad and GarageBand technology in a music educational context. This research project seeks to contribute to critical awareness of digital technological music education with iPad and GarageBand. The analyses of the study show that students who composed music with GarageBand on iPad faced a number of different challenges related to a broad spectrum of specialized understandings of the many semiotic modalities present in music, and that the students encountered challenges when facing several features of the technology. Understanding music as a multimodal complex involves recognizing that different constituents of music have different forms of materiality, operate within different dimensions, are perceived through different senses and expressed through different forms of action associated with different forms of knowledge. iPad and GarageBand technology require certain types of musical skills, understandings and actions while at the same time simplifying, supporting and even taking over musical acts. The findings also show that the technology influenced how the students made choices. When they encountered unknown routes, they still tried out performative actions and made choices emanating from the affects they experienced accompanying the actions. That is how they made creative musical choices based on knowledge produced in the very same moment. The central research questions have sought to investigate what kind of knowledge is at play and how the technology impacts when students compose with GarageBand on iPad, as well as how their compositions can be regarded as knowledge production. The data material was generated through a micro ethnographic fieldstudy where eighth-grade composers composed with GarageBand on the iPad. From a critical design theoretical point of view, the material has been analyzed using traditional music theory, design theory and multimodality, popular music analysis and performative inquiry.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU;2019:305
dc.titleUngdomsskoleelevers komponering med garageband på ipad. En musikkdidaktisk studie av performative stopp-punkter i et kritisk designteoretisk perspektivnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record