Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.authorHolst, Anniken
dc.contributor.authorMagnussen, Marianne
dc.date.accessioned2019-10-31T15:16:32Z
dc.date.available2019-10-31T15:16:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625796
dc.description.abstractProgrammering er en ferdighet som blir mer relevant for hver dag. Høsten 2016 ble valgfaget programmering introdusert i norske ungdomsskoler i et forsøk på å tiltrekke flere til IT-studier. Faget ble raskt populært, og det er nå mange ungdomsskoler som tilbyr det. Programmering er imidlertid en krevende disiplin å lære, og flere elever mangler motivasjon for å lære det. Gjennom forskning ser man at læringsspill øker motivasjon og kunnskap. Det er dermed sannsynlig at læringsspill som støtter både elever og lærere er nyttig for valgfaget programming. Dette forskningsarbeidet adresserer hvordan et spill kan introdusere grunnleggende programmeringskonsepter til ungdomsskolelever, i tilknytning til valgfaget programmering. Elevenes perspektiv på hva som bør inkluderes i spillet ble dekket av et spesialiseringsprosjekt, utført av forfatterne av denne forskningen. Der ble det funnet at populære elementer blant ungdomsskoleelever er konkurranse, samarbeid og grafikk. I denne masteroppgaven blir de innledende resultatene integrert med lærernes perspektiv, for å utvikle et spill rettet mot begge gruppene av interessenter. Dette ble gjort ved å intervjue 13 lærere i valgfaget programmering. Funnene er at utfordringer lærerne støter på er knyttet til elevenes motivasjon og varierende nivåer av programmeringsferdigheter både hos lærere og elever. Lærernes ønsker for et programmeringsspill er at det skal være mulig å følge fremgangen til elevene, at det skal oppfordre til problemløsning, og at elevene skal samarbeide i grupper. Man ser også at lærerne har en positiv holdning til læringsspill. Basert på kravene samlet fra elever og lærere blir tre ulike spillkonsepter foreslått. Lærernes meninger om spillelementer fra de ulike konseptene samles gjennom en undersøkelse på en lærerkonferanse, for å evaluere konseptene og velge et å gå videre med. Til slutt utvikles spillet Code Flip på en iterativ måte, der det kontinuerlig blir evaluert og forbedret. En endelig utgave av spillet evalueres i en klasse i valgfaget programmering. Code Flip er et web-basert spill der elever konkurrerer i lag og løser programmeringsoppgaver for å avdekke et bilde. Spillet har to mål, der det første er å gjette hva bildet viser, og det andre er å være det første laget til å løse alle programmeringsoppgavene. Spillet tilbyr statistikk om elevenes spilling slik at lærerne kan følge fremgangen til elevene. Dette kan både hjelpe til med oppfølging av elever, og med å evaluere dem. En demo av spillet kan sees på https://youtu.be/kevnpYWTbmU. Evalueringen av Code Flip, holdt i en programmeringsklasse, antyder at spillet lykkes med å motivere elever til å løse programmeringsoppgaver, og at det øker deres selvtillit overfor programmering. Spillstatistikken er nyttig for læreren, og det blir foreslått noen nye funksjonaliteter for spillet som kan implementeres gjennom videre arbeid. Kildekoden til Code Flip er MIT-lisensiert og finnes på GitHub (https://github.com/annikh/CodeFlip).
dc.description.abstractProgramming is a skill that gets more relevant by the day. The fall of 2016, The Elective Course of Programming was introduced to Norwegian lower secondary schools, in an attempt to attract more people to IT studies. The course quickly caught on, and it is now offered by many Norwegian schools. It is however seen that programming is a demanding topic to learn, and that several students lack motivation for learning it. Educational games are seen through research to increase motivation and knowledge. An educational game supporting both students and teachers is thus likely to be useful for the Elective Course of Programming. This research addresses how a game can introduce basic programming concepts to lower secondary school students, in the context of the Elective Course of Programming. The students' perspective on what to include in the game was covered through a specialization project, performed by the authors of this research. There it was found that popular game elements among lower secondary school students are competition, cooperation and graphics. In this thesis these initial results are integrated with the teachers' perspective in order to develop a game that targets both stakeholders. This is done by interviewing 13 teachers of the Elective Course of Programming. Findings are that challenges faced by teachers of the elective course are connected to the motivation of students, and varying levels of programming skills among both students and teachers. The desires of teachers for a programming game are that it should be possible to monitor the progress of students, that it should encourage problem-solving, and that students should cooperate in teams. It is also seen that the teachers have positive attitudes towards educational games. Three different game concepts based on the gathered requirements of students and teachers are proposed. Teachers' opinions about game elements of the different concepts are collected through a survey at a teacher conference, in order to evaluate the concepts and choose one to proceed with. Finally, the game Code Flip is developed in an iterative way, where it is continuously evaluated and improved. A final version of the game is evaluated in a class of the Elective Course of Programming. Code Flip is a web-based game where students compete in teams and solve programming tasks to uncover a picture. The game has two goals, where one is to guess what the picture displays, and the other is to be the first team to solve all the programming tasks. Through offering analytics during and after game-play, teachers of the ECP can monitor their students' progress, which can help with following up on students and evaluating them. A demo of the game can be seen at https://youtu.be/kevnpYWTbmU. The classroom evaluation of Code Flip suggests that the game successfully motivates students for solving programming tasks, and increases their confidence for programming. The game analytics are seen to be useful to the teacher, and some suggestions for new features of the game are gathered. These are suggested for future work. The source code of Code Flip, MIT-licensed, is available on GitHub (https://github.com/annikh/CodeFlip).
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCode Flip: A Game for the Norwegian Elective Course of Programming
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel