Show simple item record

dc.contributor.advisorStahl, Annette
dc.contributor.advisorBrekke, Edmund Førland
dc.contributor.advisorPettersen, Kristin Ytterstad
dc.contributor.advisorLeonardi, Marco
dc.contributor.advisorLiljebäck, Pål
dc.contributor.authorEngebretsen, Marcus Aleksander
dc.contributor.authorGjerden, Kjetil Skogstrand
dc.contributor.authorUtbjoe, Øystein Barth
dc.contributor.authorVåge, Andreas
dc.date.accessioned2019-10-31T15:07:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:35771502:15165531
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625713
dc.description.abstractDenne masteroppgaven legger frem, og implementerer, en arkitektur for et autonomt system som er i stand til kontektsbasert resonnering under inspeksjonsoppdrag utført med ubemannede undervannsfartøy. For å forenkle design- og implementasjonsprosessen har arkitekturen blitt delt inn i fem undermoduler: maskinvare, simultan lokalisering og kartlegging (SLAM), klassifisering, planlegging og kontroll. Utvikling av disse modulene undergikk fire hovedfaser: ytelsesspesifikasjon, design, implementasjon og testing. Som følge av dette har hver av undermodulene blitt verifisert, både individuelt og kombinert med hverandre, for å luke ut software bugs og svakheter som kunne forringe totalsystemets ytelse. En tilpasset stereovisuell-treghetssensor ble konstruert slik at presis undervannstesting av toppmoderne visuelle SLAM-metoder (VSLAM) kunne gjennomføres. Ved å kombinere en moderne VSLAM-metode og en avansert objektgjenkjenningsalgoritme, ble seman- tiske kart generert for å gi økt kontekstbevissthet i uutforskede omgivelser. Gjennom bruk av en informert, asymptotisk optimal samplingbasert metode, produserer planleg- gingsmodulen gjennomførbare, kollisjonsfrie baner som er i overensstemmelse med C 2 - kontinuitetsrestriksjonene pålagt av kontrollsystemet. Ved å kombinere planleggingsmod- ulen med en informasjonsdrevet randbasert utforskningsmetode, ble et system for autonom utforskelse av ukjente omgivelser implementert. Kontrollmodulen bestod av et uniformt globalt asymptotisk stabilt kaskadebasert styringssystem som oppnådde full konvergens på 3D-kurver forsynt fra planleggingsmodulen. For å løse det spesifikke problemet med autonom rørinspeksjon med en svømmende undervannsmanipulator ble klassifisering og planleggingsmodulene designet for å kombin- ert kunne planlegge ruter basert på semantisk informasjon om omgivelsene som, sammen med utforskningsmodulen, kunne håndtere situasjoner hvor sporet av røret gikk tapt under operasjonen.
dc.description.abstractThis thesis proposes a system architecture for an autonomous system capable of context- based reasoning when performing autonomous mapping and inspection tasks with un- manned underwater vehicles. To simplify design and implementation, the system architec- ture was divided into five submodules: hardware, simultaneous localization and mapping (SLAM), classification, path planning, and control. Development of these modules went through four main phases: performance specification, design, implementation, and testing. Consequently, each submodule was verified, both individually and in pairs, to weed out bugs and weaknesses that could impair the performance of the complete system. A custom stereo-visual-inertial sensor was constructed to allow for precise testing of state-of-the-art visual SLAM (VSLAM) methods underwater. Through the integration of a VSLAM method and an advanced object detection algorithm, semantic maps were generated for increased context-awareness in unknown environments. Using an informed, asymptotically optimal sampling-based approach, the planning module produced feasible, collision-free paths consistent with the C 2 continuity constraint imposed by the control system. By combining the planning module with an information-driven frontier exploration strategy, an autonomous exploration method was implemented. The control module con- sisted of a uniform global asymptotically stable cascaded guidance and kinematic control algorithm, which achieved full body convergence on the 3D curves provided by the planning module. To solve the specific case of autonomous pipe inspection with an underwater swimming manipulator, the classification and planning modules were designed to plan routes based on semantic environment information, which, combined with the exploration module, could handle cases where the pipe was lost.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAutonomous Navigation, Mapping, and Exploration for Underwater Robots
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record