Show simple item record

dc.contributor.advisorNersveen, Jonny
dc.contributor.authorKanu, Alhaji Ibrahim
dc.date.accessioned2019-10-18T14:00:18Z
dc.date.available2019-10-18T14:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623131
dc.description.abstractI løpet av de 10 siste årene har det i gjennomsnitt blitt registrert om lag 89 000 vannskader i Norge. Disse vannskadene koster samfunnet nærmere 4 milliarder kroner årlig. Fuktskader i baderom er en type vannskade og oppstår ofte på grunn av utettheter rundt gjennomføringer i vegg og gulv, i overganger mellom gulv og vegger, samt på grunn av manglende fall til sluk. Baderom er ofte utsatt for store krefter på grunn av varierende temperaturer og fuktighetstrykk, noe som skyldes både varme i gulv og dusjing rett på gulv. Særlig varmebelastningen gjør at membranbeskyttelsen svekkes, og over tid ikke klarer å tilfredsstille tetthetskravene. Dette fører til svekkelser og skjulte skader i konstruksjonen, og på sikt kan dette føre til sopp og råte, avhengig av materialegenskaper. Denne oppgaven er basert på en kvantitativ datainnsamling for å beskrive utbredelse av fukt i baderom. 25 baderom er testet for å bidra til et tilstrekkelig antall variasjoner av bad med ulik alder, materialtyper, ventilasjonsforhold og byggemetoder. Det er anvendt et kalibrert målemåleinstrument etter et standardisert oppsett. Områder som ofte utsettes for fukt og vannskader, som for eksempel dusjsone, ble grundig analysert. Vannskadestatistikken fra finans Norge har anslått mest feil som skyldes slitasje og elde, etterfulgt av håndverkerfeil i kategorien for utett våtrom. Problemer ser ut til å fortsetter til tross for kontinuerlig standardrevideringer og høyere krav til våtrom. Hensikten med denne studien var å undersøke hvorfor det oppstår så mye skader i dusjsone, selv når det stadig utvikles høyere byggtekniske standarder for oppbygging av baderom. Som et utgangspunkt for undersøkelsene redegjøres det først i oppgaven for hvordan bad bør bygges og de krav som gjelder. Dette danner grunnlaget for de senere vurderinger samt et ønske om å øke bevissthet omkring temaet. Undersøkelser av overflater i gulv og vegg i denne studien har avdekket både feil, mangler og høyt fuktinnhold på mange av badene. Dette skyldes mest sannsynlig både manglende kompetanse hos utførende og rent håndverkerslurv. Tidligere erfaring og observasjoner tilsa at flere materialer brukes feil, til tross for at det finnes monteringsanvisninger. Basert på teori og funn fra denne studien foreslås noen tiltak samt forbedringer som kan bøte på problemer med baderommet. Det er for det første viktig med riktig utførelse av vanntett sjikt. Det gjøres ved korrekt bruk av membran både rundt gjennomføring, overganger og rundt sluk. Videre er utførelse av riktig fall til sluk, både med hensyn til montering av membran i undergulv og på toppen av betongen, for å minimere fuktighet i gulvet. Det er i tillegg avgjørende med tilstrekkelig gode ventilasjonsforhold i våtrom. Våren, 2019
dc.description.abstractOver the last 10 years, about 89,000 water damage has been registered on average in Norway. And these water damage has on average cost the society closer to 4 billion (NOK) every year. Moisture damage in bathrooms often occurs due to leaks around wall and floor penetrations, in floor-to-wall transitions, and as well due to lack of drainage. Bathrooms are often expose to large forces due to varying temperatures and moisture pressures, which are due to both floor heating and showering right on the floor. In particular, the heat load causes the membrane protection to deteriorate, and over time it fails to satisfy the density requirements. This leads to weaknesses and hidden damage in the construction, which in the long term can lead to fungus and rot, depending on the material properties. This task is based on a quantitative data collection to describe the prevalence of moisture in bathrooms. 25 bathrooms have been tested to contribute to a sufficient number of varieties of baths with different ages, material types, ventilation conditions and building methods. I used a well calibrated measuring instrument after a standardized setup. Areas which are often affected for water damage like for instance, the shower area were thoroughly analyzed. Statistics for water leakages are still increasing and it has not shown in particular that standard revisions have helped. The purpose was to find out why there is so much damage in the shower area, despite the fact of an increasing development of better building technical standards for bathrooms. As a starting point for the study, the thesis first describes how bathroom should be built. This forms the basis of recent assessment as well as a desire to raise awareness about the theme. Surveys of floor and wall surfaces in this study have discovered faults and excessive humidity content in many bathrooms. This is probably due to both lack of competence and the craftsman sloppiness. Previous experience and observations indicate that several materials are used incorrectly, despite that there are user instructions. Based on the theory and findings of this study, some measures are suggested as well as improvements that can address bathroom problems. It is therefore important with proper construction of waterproof layers. This can be done by correct use of membrane both around the transit, transitions and around the drain. Furthermore, the execution of the proper fall to the drain, both in terms of mounting the membrane in the subfloor and on the top of the concrete, is to minimize moisture in the floor. It is also essential for adequate ventilation in wet room. Spring, 2019
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFUKT I BADEROM
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record