Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStåle Angen Rye
dc.contributor.authorReidar Milan Hegle
dc.date.accessioned2019-10-17T14:19:43Z
dc.date.available2019-10-17T14:19:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622987
dc.description.abstractEntreprenørskap er anerkjent som en driver av innovasjon, jobbskaping og økonomisk vekst. Tilgang til risikokapital er avgjørende for tidligfaseselskaper som ønsker å vokse og komme seg helskinnet gjennom dødens dal. Knapphet på risikokapital har ført til en fremvekst av alternativ finansiering i Europa. Hvor equity crowdfunding er etablert som en viktig aktør og står for 20% av all egenkapitalfinansiering for oppstartselskaper i Storbritannia. Denne studien tar for seg det underutviklede equity crowdfunding markedet i Norge. Det vil vurderes hvilke strategiske faktorer som er avgjørende for at oppstartsbedrifter velger equity crowdfunding. I tillegg blir det sett nærmere på betydningen av nettverk og sted i emisjonskampanjen. Før det blir vurdert hvordan valg av equity crowdfunding påvirker fremtidige finansieringsmuligheter. Oppgaven baserer seg på studier om crowdfunding, nettverk og sted i tillegg til offentlig dokumentasjon. Studien lener seg på teorier om «pecking order», «observational learning», lokal bias og informasjonsasymmetri. Hensikten med studien er å oppnå en større forståelse om equity crowdfunding i Norge. Som kan bidra til å utvikle miljøet videre og sørge for at flere oppstartsbedrifter kan erverve risikokapital. Oppgaven er en eksplorativ studie, hvor der er intervjuet fire bedrifter og benyttet en multippel case-tilnærming med et holistisk perspektiv for å analysere problemområdet. I tillegg er det innhentet data fra aksjonærregisteret for å analysere de totalt 700 aksjeeiere i de fire selskapene. Resultatene for oppgaven kan oppsummeres med at entreprenørene i stor grad velger equity crowdfunding i mangel på bedre alternativ. Samtidig som crowdfunding ikke er nederst på rangstigen iht. teorien om «pecking order». Hovedstrategien for entreprenørene som benytter equity crowdfunding, er å bygge bro over dødens dal til fremtidige investeringer fra ventureselskaper. Samtidig viser studien at equity crowdfunding sannsynligvis bidrar til å redusere mulighetene til investeringer fra profesjonelle investorer. Studien finner at equity crowdfunding er særlig utsatt for informasjonsasymmetri, og at investorene som resultat i hovedsak er lokale. Videre viser studien at entreprenørens sosiale kapital og evnen til å erverve tidlige investorer i emisjonskampanjen, er av avgjørende betydning for kampanjens utfall.
dc.description.abstractEntrepreneurial ventures are recognized as a key driver for innovation, job creation and economic growth. Access to risk-capital is decisive for start-up companies who wish to grow and to get through the valley of death in one piece. Shortage of risk-capital have led to the emergence of alternative forms of financing in Europe. In Britain equity crowdfunding is established as an important player in the capital-market and accounts for 20% of all equity financing in young start-up companies. This study addresses the underdeveloped equity crowdfunding-market in Norway. The thesis will consider which strategic factors are decisive for start-up companies choosing equity crowdfunding. In addition, the importance of networks and place in the emission campaign is examined. Before it is considered how the choice of financing method, may affect future financing opportunities The literature of the thesis is based on earlier studies on crowdfunding and networking, in addition to public documentation and place-based theory. The study leans on theories of pecking order, observational learning, local bias and information asymmetry. The purpose of the study is to achieve a greater understanding of equity crowdfunding market in Norway. That may assist to the maturity of the market and ensure that more start-ups can acquire risk capital. The thesis is an exploratory study, in which a multiple case task with a holistic perspective has been used to analyze the problem area. In addition, data has been obtained from the shareholder register to look more closely at the ownership of the company, and the geographical location of the investors. Four entrepreneurs have been interviewed, and a total of 700 shareholders have been analyzed in the study. The results for the thesis can be summarized by the fact that the entrepreneurs largely choose equity crowdfunding in absence of a better alternative. At the same time crowdfunding is not at the bottom of the rankings according to the theory of "pecking order". The main strategy for the entrepreneurs who use equity crowdfunding is to bridge the valley of death, to qualify for future investments from venture companies. At the same time, the study shows that equity crowdfunding is likely to reduce the probability of attracting capital from professional investors. The study finds that equity crowdfunding is particularly vulnerable to information asymmetry and that investors as a result are mainly local. Furthermore, the study shows that the entrepreneur's social capital and the ability to acquire early investors in the issue campaign, are of crucial importance for the campaign's outcome.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvorfor velger oppstartsbedrifter equity crowdfunding i Norge
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel