Show simple item record

dc.contributor.advisorØverby, Harald
dc.contributor.authorGjelsvik, Nicholas
dc.contributor.authorSaga, Vegard
dc.date.accessioned2019-10-15T14:00:30Z
dc.date.available2019-10-15T14:00:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622328
dc.description.abstractI løpet av de siste månedene før EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. mai 2018, blomstret diskusjonen om konsekvensene for nettbasert annonsering. Noen fryktet at GDPR ville påvirke brukeropplevelsen av nettbasert annonsering negativt, mens andre forventet at reklameindustrien ville gå bort fra å behandle personopplysninger. Mens mange miljøer kom med spådommer, har få undersøkt virkningene av GDPR i ettertid. Som et bidrag til eksisterende litteratur om konsekvensene av GDPR for markedsføring, har denne avhandlingen tatt for seg GDPR-implementeringen i det norske nettbaserte annonsemarkedet. Analysen består av tre deler; å identifisere teknologiske endringer, vellykkede organisatoriske grep, samt økonomiske risikoer ved en implementering. Følgelig ble en kvalitativ metode benyttet. Konkret ble det gjennomført et litteraturstudium, samt semistrukturerte intervjuer. Ti selskaper ble intervjuet, inkludert fire mediekonsern (Aller Media, Polaris Media, Schibsted Media Group, Teknisk Ukeblad Media), fire annonsører (Company A, Gobi, Norwegian Air Shuttle, RiksTV) og to organisasjoner som er spesialisert på GDPR (Coherent, Datatilsynet). Avhandlingen inneholder en beskrivelse av bakgrunn og relatert arbeid, metodikken som benyttes i forskningen, funn fra intervjuene etterfulgt av en diskusjon, og til slutt konklusjoner og forslag til fremtidig arbeid. Hovedfunnet er at mediekonsern har endret sitt grunnlag for behandling av personopplysninger, fra samtykke til legitim interesse. Følgelig har tekniske løsninger, annonseringsverktøy og metoder blitt endret, da legitim interesse tillater mye mindre aggressiv målrettet annonsering. For eksempel har verktøy som brukes til individualisert annonsering, som 'retargeting', 'geofencing' og segmentering, blitt drastisk redusert eller forkastet. Hovedkonklusjonene fra intervjuene dreier seg om våre forslag og råd for en GDPR-implementering. Basert på våre funn, anbefales selskaper å starte implementeringen tidlig, involvere ledelsen, definere en klar strategi og utvikle en personvernkultur gjennom økt kompetanse. Videre betrakter vi mangel på kompetanse, tap av kunder, redusert inntekt fra annonsering og trusselen om store bøter som fire overhengende risikoer når GDPR implementeres. Ved å undersøke andre prosjektstandarder er det klart at disse konklusjonene også er nyttige for andre prosjekter enn GDPR-implementering. Fra våre intervjuer er det tydelig at ikke alle selskaper opererer i samsvar med GDPR, og at forskningen innenfor dette området fortsatt er umoden. For videre fremtidig arbeid ville det være interessant, både for akademisk forskning og for reklameindustrien, å finne ut hvordan forbrukerne reagerer på ulike GDPR-tiltak, og gjennom det finne mer brukervennlige løsninger.
dc.description.abstractDuring the last months before the General Data Protection Regulation (GDPR) came into force, on the 25th of May 2018, discussions about the consequences for online advertisement flourished. Some feared that GDPR would negatively affect the user experience of online advertising, while others anticipated that the advertising industry would refrain from processing personal data. While many researchers made predictions, few have investigated the aftermath of GDPR. As a contribution to the existing literature on the consequences of GDPR in advertising, this thesis has analysed the GDPR implementation of the Norwegian online advertising industry. The analysis consists of three parts, i.e. identifying technical changes, successful organisational characteristics, and determining the economic threats of an implementation. Accordingly, a qualitative methodology was endorsed. Specifically, a literature review and a semi-structured interview study were conducted. Ten companies were interviewed, including four news publishers (Aller Media, Polaris Media, Schibsted Media Group, Teknisk Ukeblad Media), four advertisers (Company A, Gobi, Norwegian Air Shuttle, RiksTV) and two companies specialised in GDPR (Coherent, Datatilsynet). The thesis includes a description of the background and related work, the methodology used to perform the research, interview findings followed by a discussion, and finally conclusions and suggestions for future work. The most significant finding is that publishers have changed their legal basis for processing personal data, from consent to legitimate interest. Consequently, technical solutions, advertising tools and methods have been altered, as legitimate interest allows for much less invasive targeting. For instance, tools used for individualised advertisement, such as retargeting, geofencing and segmentation, have been drastically reduced or abandoned. The major conclusions from the interviews evolve around our suggestions and advice for a GDPR implementation. Based on our findings, companies are advised to start their implementation early, involve their leadership, define a clear strategy, and introduce a data privacy culture by increasing competence. Furthermore, we consider lack of competence, loss of customers, reduced income from advertising, and major fines as four imminent threats when implementing GDPR. By analysing other project standards, it is clear that these conclusions are also useful for other projects than GDPR. From our interviews, it is evident that not all companies are compliant, and that the research on the area is still immature. For future work, an interesting topic, both for academic research and the advertising industry, is to find out how consumers react to GDPR efforts and to find user-friendly measures.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSuccessfully Implementing GDPR in the Norwegian Online Advertising Industry
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record