Show simple item record

dc.contributor.advisorAndresen, Steinarnb_NO
dc.contributor.advisorPihl, Sven L.nb_NO
dc.contributor.authorOlaisen, Marte Hellumnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:13:23Z
dc.date.available2014-12-19T14:13:23Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350518nb_NO
dc.identifierntnudaim:3619nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262144
dc.description.abstractBruk av IKT i transportsektoren gir muligheten til å øke trafikksikkerheten, minke miljøbelastningen og effektivisere trafikkavviklingen. AutoPASS heter det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger, og AutoPASS er et eksempel på hvordan IKT kan benyttes for å effektivisere bompengebetalingen i Norge. AutoPASS muliggjør kommunikasjon mellom vegsystem og trafikanter, og legger tilrette for en rekke anvendelser utover betaling av bompenger. Teknologier som krever behandling av personopplysninger kan medføre at brukerne legger igjen elektroniske spor. Teknologisk utvikling åpner opp for en rekke anvendelser som fører til økt registrering og bruk av personopplysninger. Oppmerksomhet rundt personvern har på bakgrunn av dette økt i den senere tid. AutoPASS er en teknologi som innebærer behandling av personopplysninger, og utfordrer følgelig personvernet. Utvidelser av AutoPASS vil også utfordre personvernet gjennom en økning i omfanget av opplysninger som samles inn. Med utgangspunkt i personvern kartlegger jeg i denne oppgaven eksisterende bruk av AutoPASS, og ser videre på nye anvendelsesområder for teknologien. Tendensen i eksisterende og utprøvde anvendelser er økt samordning av betalingssystemer for ulike transporttjenester. Eksisterende anvendelse av AutoPASS er i hovedsak for bompengebetaling og reisetidsmålinger. AutoPASS prøves også ut som betalingsmiddel for ferge og parkering. Utvikling av et AutoPASS betalingskort pågår i dag, og visjonen for kortet er at det skal fungere som betalingsmiddel for alle transporttjenester. Parallelt med utvidelser innad i Norge pågår det både nordiske og europeiske prosjekter som jobber mot en samordning av bompengebetaling på tvers av landegrensene. ITS (Intelligente Transportsystemer) er betegnelsen på bruk av IKT i transportsektoren, og det utvikles stadig nye ITS-løsninger som et resultat av den raske teknologiutviklingen. ITS kan deles inn i ulike anvendelsesområder, og anvendelsesområdene jeg har valgt å se på i denne oppgaven er (1) trafikantinformasjon, (2) overvåkning og kontroll og (3) betalingssystem. Innen de tre utvalgte områdene kan det skisseres flere mulige anvendelser av AutoPASS. Trafikantinformasjon åpner opp for mer sanntidsinformasjon til trafikanter gjennom ulike informasjonstjenester, eksempelvis en tjeneste for dynamisk informasjon til fergetrafikanter. Under området overvåkning og kontroll kan AutoPASS anvendes for å realisere et overvåkningssystem for farlig gods i vegnettet. Datainnsamling fra AutoPASS kan også gi et bedre datagrunnlag for planlegging av veier og infrastruktur. AutoPASS som betalingssystem er anvendelsesområdet som omfavner den største mengden datafangster, og som skaper de største utfordringene for personvernet. Dette på grunn av at betalingstjenester i de fleste anvendelsene krever behandling av personopplysninger. Med tanke på miljøet kan AutoPASS benyttes for vegprising, et system som beregner avgifter på bakgrunn av et kjøretøys belastning på miljøet i utsatte områder. Vegprising krever et tettere oppsett av målepunkter enn i dag, og innkreving av miljøavgift fra tungtransport kan på samme måte beregnes ut i fra belastningen den påfører miljøet. Oppsummert ser vi at en utvidelse av AutoPASS til å inkludere flere anvendelser medfører flere registreringer av bevegelser i vegnettet. Denne informasjonen kan brukes for å kartlegge reisemønster, og muligheten for misbruk er tilstede. Fokus på hvordan personvernet utfordres og tas hensyn til i dag kan gi nyttige innspill når nye anvendelser utvikles. Eksisterende praksis i henhold til personvern kan dermed videreutvikles eller forbedres på bakgrunn av erfaringer. Når krav til behandling av data utarbeides for nye anvendelser må personvernet tas hensyn til, og det må rettes oppmerksomhet mot de utfordringene som følger av en utvidelse av AutoPASS. Sammenlagt skaper flere anvendelser nye utfordringer med tanke på samordning og muligheten for kobling av datafangster.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE7 kommunikasjonsteknologino_NO
dc.subjectTelematikkno_NO
dc.titlePersonvernhensyn ved innsamling av dynamiske data: Studie av anvendelsesområder for AutoPASSnb_NO
dc.title.alternativeConsiderations on Privacy when Collecting Dynamic Data: A Study of AutoPASS Applicationsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record