Show simple item record

dc.contributor.advisorBoks, Casper
dc.contributor.authorLiven, Ragnhild Finsveen
dc.date.accessioned2019-10-08T14:00:44Z
dc.date.available2019-10-08T14:00:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620981
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer en prosess hvor formålet har vært å designe en interaktiv utstillingsmodul ved hjelp av design drevet forskning, idémyldring, utvikling og utforming. Denne modulen vil være del av en større utstilling med tema «Trondheim 2050» som skal stå i Trondheim under Big Challenge festivalen 2019 mellom 16. og 19. juni. Sluttresultatet kommer til å ta plass i to 20 fots industricontainere. Den tidlige innsiktsfasen belyser hvorfor spekulativt design er en verdifull og riktig tilnærming til prosjektet. I tillegg presenter denne delen av oppgaven en utforsking av design av interaktive utstillinger og en tidlig forståelse av folks forbruksvaner og forhold til tingene de eier. Totaliteten av denne delen leder til en design brief - prosjektets visjon og rammeverk – som har vært ledende gjennom hele prosjektet. Blant hovedfunnene som presenteres i design briefen er viktigheten av å tilrettelegge for refleksjon og å opprøre/provosere folk med forsiktighet. Basert på design briefen skapes det er scenario for Trondheim 2050. Dette scenariet leder til den første idémyldringsfasen hvor et utvalg av aktuelle temaer for prosjektet blir presentert. Til slutt velges klesindustrien som utgangspunkt for videre utvikling. Valget av klesindustrien som tema leder til en ny fase med innsiktsarbeid hvor klesindustrien blir undersøkt både ved hjelp av litterær innsikt og eksperter. Blant funnene fra dette innsiktsarbeidet er to hovedpunkter – At det eksisterer et behov for å redusere antallet klær folk anskaffer seg, og at vi i større grad må utnytte de materialene og ressursene som allerede har blitt produsert. Disse to hovedfunnene, i kombinasjon med totalen av innsikt og forståelse som har blitt opparbeidet, skaper et grunnlag for den endelige runden med idémyldring og utvikling. Fire hovedtema blir presentert i denne delen: Første- og andrelivs klesbutikker, samarbeid med lokale bedrifter, refleksjons- og interaksjonsaktiviteter og container layout. Disse er de fire mest sentrale punktene fra denne fasen i prosessen, men det er likevel refleksjons- og interaksjonsaktivitetene som har fått størst prioritering i prosjektet. Kapittelet avsluttes med en oversikt over skape- og byggeprosessen av den endelige utstillingen. I kapittel 7 presenteres det endelige designet ved hjelp av en rekke 2D-skisser. Alle vegger i hver av de to containerne blir presentert individuelt og hovedinnholdet blir beskrevet. Alle detaljer fra utstillingsmodulen (tekst, grafisk innhold osv.) vil bli vedlagt i Appendiks slik at leseren kan studere det mer i detalj. Sluttresultatet kan sies å ha fire hoveddeler: I den første containeren vil utstillingens besøkende oppleve én butikk som selger nye klær og én butikk som selger brukte klær og tekstiler. Konteksten til disse butikkene er Trondheim Torg i 2050. I den andre containeren vil to aktiviteter finne sted. I disse aktivitetene vil de besøkende utfordres til å reflektere rundt deres personlige forhold til klær, samt deres forbruksvaner. Det siste kapittelet har som mål å reflektere, evaluere og konkludere både prosessen, sluttresultatet og det overhengende temaet som er klesindustrien.
dc.description.abstractThis master’s thesis aims to outline the process of designing an interactive exhibition through design-driven research, ideation, development, and creation. The exhibition is themed “Trondheim 2050” and will be a part of the Big Challenge festival 2019 in Trondheim between the 16th and 19th of June. The final results will be displayed in two 20 feet shipping containers. The preliminary research highlights why speculative design is a valuable and correct approach to the project. In addition, this section is an exploration of interactive exhibition design and contributes an early understanding of consumer habits and people’s relationships with their own belongings. The synthesis of this part leads to the design brief – the project’s vision and framework – which has guided me through the project. Among the key takeaways synthesized in the design brief is the importance of facilitating for reflection and providing careful provocation. To build on the design brief, a scenario for the future of Trondheim is created. This leads to ideation phase 1, where the variety of themes considered for the project is presented. In its conclusion, the fashion industry is chosen as the overarching theme. Following this choice is a new phase of insight-gathering and knowledge-building, where the fashion industry is investigated both through insight from literature and the knowledge of experts. Among the findings of the research are two key conclusions – there is a need to reduce the number of garments consumers acquire, and there is a need to facilitate better utilization of materials and resources that have already been made. These key findings, in combination with the conclusions acquired through all early stages of the process, create the foundation for final ideation and concept development. Four main themes are presented as a part of this ideation: first- and second life store, collaboration with local businesses, reflection and interactive activities, and container layout. Out of these focus points, the reflection- and interactive activities are the main priorities. The chapter ends with an overview of the construction abstract and construction of the final displays. In chapter 7, the final design concept is presented through 2D sketches. Each of the walls inside the two containers is presented one by one and the main elements are described. All details from the exhibition module (texts, graphical content, etc.) are added to the Appendix, where the reader can have a closer look at it. The end results can be described as four main parts: In the first container, the exhibition audience will experience a first-life clothing store and a second-life clothing store from Trondheim Torg in 2050. In the second container, two activities take place where the audience is asked to reflect on their relationship with clothing and their habits in fashion consumption. The last chapter aims to reflect, evaluate and conclude on both the process, the end results and the overarching theme which is the fashion industry.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesigning an interactive exhibition - What could sustainable lifestyles look like in Trondheim in 2050?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record