Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMagne Aarset
dc.contributor.authorElinda Erstad
dc.date.accessioned2019-09-28T14:00:22Z
dc.date.available2019-09-28T14:00:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619224
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven har sett på hvordan en kan oppnå Distribuert Situasjonsforståelse dersom leder involverer medarbeider til å forstå og tilegne seg kunnskap om den overordna målsettingen i organisasjonene versus bedriften. Og hvordan en kan bruke gode måter og lede på som fører til akkurat dette. For å få svar på oppgaven – ble det laget to problemstillinger: • Hvordan bør en som leder kommunisere for å øke situasjonsbevisstheten blant sine medarbeidere hvor målet er å skape en felles forståelse av det overordna målet til organisasjonen? • Vil en ved å bruke modellen Distribuert Situasjonsbevissthet bidra til økt situasjonsbevissthet? For å finne svar på problemstillingene er det blitt lagt til grunn teori som anses som relevant for oppgaven og som skal bidra til å finne svar på temaet som ønskes belyst. Studenten arbeider som mellomleder i en organisasjon og så på det som relevant og observerte hva som kunne være årsaken til at det ikke forelå en Distribuert Situasjonsforståelse og hva som eventuelt må til for å kunne oppnå dette i egen bedrift. For å kunne se om det fantes fellestrekk med andre organisasjoner, ble det valgt å ta med to tidligere oppgaver, en masteroppgave og en bacheloroppgave som begge har studert temaer som kunne være med å belyse problemstillingen. Funnet som ble gjort igjennom observasjon og studier av tidligere forskingsoppgaver viser at ingen av organisasjonene er unike. Kommunikasjonsproblem ser ut til å være en fellesnevner for alle tre. Oppgaven har da pekt på hva som skaper disse kommunikasjonsproblemene, hva de kan føre til og hvordan de kan løses. Det er også gjort funn på at enkelte lederstiler kan bidra til å redusere forståelsen for hva som er den felles målsettingen i organisasjonen samt at det kan skape uheldige utfordringer ved å utøve uheldig ledelse i gitte situasjoner. Det kan også være det motsatte, dersom en leder evner å bruke rett lederstil i rett situasjon, så vil han oppnå gode individuelle prestasjoner og gode teamprestasjoner som vil ha en stor påvirkning for å oppnå Distribuert Situasjonsbevissthet (DSA).
dc.description.abstractSummary In this task, one has gained further understanding of how one can achieve Distributed Situation Understanding, if the manager involves the employees to understand and acquire knowledge of the overall objective of the company. To answer this question - two issues were created: • How should you as a leader communicate among your employees, when the purpose is to create a common understanding of the overall goal of the organization? • Will using the "Distributed Situational Awareness" model help raise awareness of the situation? In order to be able to answer these issues, the theory that has been used is considered relevant to the task and which will help to find the answer to the relevant topic. The student works as a middle manager in an organization and looked at it as useful to observe what could be the reason why there was no Distributing Situational Awareness of the situation and what may be needed to achieve this within the organization. To see if there were common features with other organizations, it was decided to include two previous tasks. A master's thesis and a Bachelor's thesis where the students has studied topics that could help to shed light on the issue. The discovery that was made through observation and study of previous research, shows that none of the organizations were unique. Communication problems appear to be a common denominator of all three. The task has then pointed out the factors that create these communication problems, what they can result in and how to solve them. It has also been found that some leadership styles can help reduce the understanding of what the common goal within the organisation is and create unfortunate challenges by exercising inappropriate leadership towards the given situation. It may also result in the opposite - If a manager is able to use the right form of leadership for the given situation, one can achieve good performance for both the individually and for the group as a whole. This will have a major impact on the organization's Distributed Situational Awareness (DSA).
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDistribuert Situasjonsbevissthet gir økt situasjons og kommunikasjons forståelse
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel