Show simple item record

dc.contributor.advisorRønning, Frode
dc.contributor.authorMoe, Tora Irene
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:12Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617258
dc.description.abstractStudien har hatt til hensikt å følge utviklingen av en prosess, kalt instrumentell skapelse, hvor R1-elever benyttet CAS i GeoGebra i arbeid med vektorer. Studien skulle besvare spørsmålet: hvilke hindre kan identifiseres på veien til instrumentell skapelse?, og skulle beskrive elevenes utvikling i bruk av CAS ved arbeid med matematikk. Studien er en kvalitativ etnografisk undersøkelse som ble gjennomført på en stor videregående skole i en norsk by. Datamateriale ble generert ved bruk av video- og lydopptak. I en periode over to uker, ble én lærer filmet da han underviste i bruken av CAS i arbeid med vektorer. I tillegg ble fire elever filmet da de parvis arbeidet med CAS for å løse matematikkoppgaver knyttet til vektorer. Elevene som deltok i elevarbeidet ble også intervjuet med hensikt å få innblikk i elevenes egne tanker knyttet til interesse og motivasjon for å benytte seg av CAS ved løsning av matematikkoppgaver, i tillegg til noen spørsmål knyttet til hendelser fra elevarbeidet. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av kategorier som ble utviklet med utgangspunkt i åpen koding. Funn fra elevarbeidet identifiserte flere hindre. Noen hindre ble identifisert og koblet til utfordringer knyttet til registerskifte, altså utfordringer knyttet til overgangen fra å arbeide med matematikk på papir til å arbeide med matematikk i CAS. Andre hindre som ble identifisert ble knyttet til svakheter ved selve programvaren, og tilsier at kvaliteten av CAS ikke er god nok til å benyttes i videregående skole. Disse svakhetene beskrives også av elevene i intervjuet å være årsaken til at de på generelt grunnlag ikke ønsker å benytte seg av CAS. Elevene viste en utvikling av instrumentell skapelse da de kom over hindrene knyttet til registerskifte, og i de tilfellene hvor elevene håndterte CAS sine svakheter. Denne utviklingen viste seg imidlertid ikke å være realistisk, fordi elevene ble påvirket av forskningsdeltakelsen.
dc.description.abstractThe study aims to follow the development of a process, called instrumental genesis, in the events students were using a technological tool, CAS in GeoGebra, to solve mathematical problems related to vectors. The students subjecting to this study were taking the mathematical course R1. The study will investigate what obstacles can be identified on the road to instrumental genesis, and provide a description of the students development of instrumental genesis when using CAS for mathematical work. The study has a qualitative ethnographic design, and was conducted at a large upper secondary school in a Norwegian city. The data was collected by use of video- and audio recordings. During a two-week period, one teacher was videotaped during lessons teaching CAS when working with vectors. Additionally, four students were videotaped while working in pair to solve mathematical problems, related to vectors, with the use of CAS. The same students were later interviewed with the intention to get an idea about their interest and motivation for using CAS to do mathematical work, alongside some questions dealing with previously conducted work. The generated data was analyzed using categories developed by the means of an open coding. Findings from the students´ work revealed several obstacles. Firstly, some obstacles were identified and linked to challenges revolving a change of register – challenges caused by a shift from doing mathematical work on paper to doing mathematical work in CAS. Secondly, obstacles were also related to shortcomings of CAS itself, and the standard may be considered too low for use in upper secondary school level. The students also described the shortcomings as the main reason they choose not to use CAS in their mathematical work. Students´ development of instrumental genesis was visible when the overcame obstacles and handled some of the tools shortcomings. However, this development was not considered to be realistic as the students were affected by participation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleCAS - bruke for å lære, eller lære å bruke?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record