Show simple item record

dc.contributor.advisorTyssedal, John Sølve
dc.contributor.authorBørset, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-09-17T14:00:11Z
dc.date.available2019-09-17T14:00:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617257
dc.description.abstractLakselus er en av de største utfordringene i lakseindustrien i dag ved at de forårsaker store økonomiske tap og truer dyrevelferden. Ingen av de eksisterende metodene for å redusere infeksjonsraten forårsaket av lakselus er gode nok, da de ikke er klarer å bekjempe problemet samtidig som de bevarer dyrevelferden av laksen. Denne masteroppgaven er en del av det tverrfaglige prosjektet Profylax. Profylax har som mål å utvikle en metode for å redusere infeksjonsraten av lakselus ved bruk av lyseksponering. Som en del av dette prosjektet har det blitt gjennomført to eksperiment, et pilotforsøk og et hovedforsøk, for å undersøke fototaktisk respons av lakselus. En lyskilde utgjør de uavhengige faktorene i disse eksperimentene, bestående av farge, lysintensitet og pulsering. Hovedbidraget fra denne oppgaven har vært å illustrere hvordan slike eksperiment kan designes for å sikre informativ og gyldig data, og ulike analysemetoder for å trekke ut objektive og gyldige resultater. Eksperimentene baserer seg på typiske design som split plot design og ufullstendig blokkdesign, i tillegg til de statistiske modellene som korresponderer til disse designene og evaluering av regresjonsparametrene, samt hvor godt de ulike modellene beskriver dataene.
dc.description.abstractSalmon lice is one of the biggest challenges in the salmon industry today, causing great economic losses and threatening the animal welfare. None of the existing methods to reduce the infection rate caused by salmon lice is good enough, as they are not able to overcome the problem while preserving the animal welfare of the salmon. This thesis is a part of the interdisciplinary project Profylax. Profylax aims to develop a method to reduce the infection rate of salmon lice by using light exposure. As a part of this project, there has been conducted two experiments, a pilot experiment and a main experiment, to investigate the phototactic response of salmon lice. A light source make up the independent factors in these experiments. The independent factors are colour, optical density and pulsation. The main contribution of this thesis has been to illustrate how such experiments can be designed to provide informative and valid data, and various analysis methods to extract objective and valid results. Typically designs used are split-plot design and incomplete block design, the statistical models corresponding to these designs and evaluation of the regression parameters as well as the goodness of fit for the models.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigating the Phototactic Response of Salmon Lice
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record