Show simple item record

dc.contributor.advisorKiik, Riina
dc.contributor.authorTiller, Linn Kristine
dc.date.accessioned2019-09-16T09:09:32Z
dc.date.available2019-09-16T09:09:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616913
dc.description.abstractTil tross for mye kunnskap om selvskading og dens dynamikk så viser det seg at selvskadende kvinner blir møtt avvisende og lite imøtekommende av hjelpere (Mcallister 2003; Taylor m. fl 2009). Studier hvor selvskadende kvinner deltar som informanter har knapt vært gjenstand for forskning i Norge eller i verden for øvrig. Formålet med denne masteroppgaven var å få et lite innblikk i hvordan selvskadende damer i Norge opplever å bli møtt av profesjonsutøvere fra hjelpeapparatet, samt hvordan de selv ønsker at hjelpere skal møte dem. Kvalitative intervjuer med åtte kvinner var utgangspunktet for de funnene som kom frem. Fokus i intervjuene var å forsøke å få frem damenes opplevelser som de har gjort seg i sine møter med hjelpere fra psykiatrisk og somatisk sykehus, NAV, hjemmesykepleien, ambulant psykiatrisk team, botiltak, ambulansetjenesten, med fastlege og andre offentlige helsetjenester. Hovedfunnene viste at informantene hadde både negative og positive møter med profesjonsutøvere. De negative opplevelsene var først og fremst preget av mangel på respekt fra hjelpere og dette viste de gjennom uvennlig væremåte, kommunikasjon og handlinger. Disse beskrives blant annet som krenkende, sårende og flere av handlingene opplevdes som sanksjoner. Flere av informantene hadde også erfart at profesjonsutøvere ikke lyttet til dem eller tok dem på alvor når de ba om hjelp. Kvinnene følte seg generelt lite forstått av hjelpere og mangelen på ydmykhet overfor en generell kaotisk situasjon var stor. De positive opplevelsene viste at kvinnene blir møtt med respekt og at dette kommer frem gjennom hjelpernes kommunikasjon, væremåte og handlinger. Her var profesjonsutøverne vennlige, støttende, ydmyke, varme og forståelsesfulle. Særlig følte de seg respektert når de ikke ble møtt som «en typisk selvskader». Videre kom det frem at alle hadde utviklet tillitsfulle relasjoner med hjelpere og at slike relasjoner gjorde at kvinnene følte seg trygge. I tillegg gav informantene uttrykk for sine egne ønsker om hvordan de vil at profesjonsutøvere skal møte dem. Å bli møtt med respekt var det viktigste i alle møter med hjelpeapparatet. I sosialt arbeid ser man på individet i interaksjon med andre og det er ikke mulig å forstå selvskadende og den situasjonen de befinner seg i uten å møte dem med en helhetlig forståelse (Shulman 2003). Dette perspektivet danner grunnlaget for de aspektene denne studien diskuterer opp mot de funn som er kommet frem. Videre diskuteres resultatene i sammenheng med forhold hos hjelpere eller selvskadende selv som er med å påvirke hvilken behandling de mottar. Kort oppsummert viste funnene at det ikke er mulig å møte selvskadende med respekt uten å møte dem med en helhetlig forståelse. Samtidig er det behov for økt kunnskap om fenomenet hos de som arbeider med selvskading slik at de kan møte kvinnene på best mulig måte.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: Although there is a lot of existing knowledge about self-harming and its dynamics, women who self-harm are met with dismissiveness and unfriendliness when they are in contact with the support services (Mcallister 2003; Taylor m. fl 2009). There has been scarcely any research where women who self-harm participate as informants. The purpose of this master thesis is to gain some insight into how these women experience their contact with representatives from the health service/support services. It also seeks to provide an overview of how the women would prefer to be met. Qualitative interviews with eight women were conducted for this study. The focus of these interviews was to gain an insight into how the participants had been treated in their contact with psychiatry, somatic hospitals, NAV and other areas of the health system. The main findings show that the informants experienced both positive and negative contact with support service personnel. Negative experiences were characterized by a lack of respect. Support service personnel demonstrated this through unkind behavior, communication and actions. The women describe these actions as offending and insulting. Several of the participants felt that some personnel behaved this way because they wanted to punish them for self- harming. Many of the women mentioned that they didn’t experience being taken seriously when they asked for help. Specifically, they felt a great lack of humility and understanding about their chaotic situation. Positive experiences showed that the informants were met with respect by the support service personnel, which was demonstrated through their communication, behavior and actions. These meetings were characterized by the support service personnel being friendly, supportive, humble, warm and understanding. Specifically, did the women feel that they were respected when they weren’t treated as a “typical self-harmer”. They also mention that they developed reliant relationships with representatives from the health system. These relationships made the participants feel safe. The informants also expressed how they wish support service personnel would meet them and their situation. They stated that what is most important, is that the personnel treat them with respect, specifically, that they do not treat them as a “typical self-harmer”. One perspective in social work research is to look upon the individual in interaction with others, and it is not possible to meet self-harmers and their circumstances without a holistic understanding (Shulman 2003). This perspective forms the basis of the aspects that are discussed in relation to the findings. The results are also discussed in relation to the support service personnel’s and the women’s condition, which lead to the kind of treatment the informants receive. In conclusion, the findings show that it is not possible to meet women who self-harm without a holistic understanding. At the same time, it is essential that people who work with self-harm increase their knowledge about the phenomenon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSelvskadere i møte med hjelpeapparatet - En kvalitativ studie om selvskaderes egne erfaringer i møte med profesjonsutøvere i hjelpeapparatetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record