Show simple item record

dc.contributor.advisorMunkebye, Eli
dc.contributor.advisorHansen, Gabrielle
dc.contributor.advisorStrømme, Alex
dc.contributor.authorPukstad, Mari Jeanette
dc.date.accessioned2019-09-13T14:00:15Z
dc.date.available2019-09-13T14:00:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616807
dc.description.abstractUndervisningsformen Team basert læring (TBL) er en undervisningsmetode der gruppesamarbeid og problemløsning tas med inn i forelesningssalen og skaper nye former for innlæring. Metoden brukes både i Norge og internasjonalt, og er for det meste brukt på universiteter. Studentene blir her bedt om å lese seg opp på egenhånd på forhånd, før de så når de kommer i timen blir testet, først individuelt, så i grupper, på om de har forstått det de har lest. Til slutt utvikles så kunnskapen videre ved at de sammen i grupper skal svare på case-oppgaver, og forsvare og vurdere eget svar opp mot det de andre gruppene i klassen har svart. Metoden kan ses i sammenheng med Vygotskys proksimale utviklingssone, Blooms taksonomi, dybdelæring og aktiv læring. Fokuset for denne forskningen har vært på hvordan studentene opplever å ha denne type undervisning. Hva de ser på som positivt, hva som er utfordrende og om deres oppfatninger samsvarer med de som foreleser har. For å se på dette ble det gjennomført tre gruppeintervjuer av studenter, og ett intervju av foreleser, der alle disse har testet ut TBL. Studentene ser ut til å ha en generell positiv opplevelse av TBL. De opplever det som positivt at metoden er studentaktiviserende, at de får løse eksamens- og yrkesnære oppgaver, og at de får konkurrere mot andre medstudenter om å løse oppgaver. De opplever også disse faktorene som motiverende for å forberede seg til timen, og at de dermed opprettholder lesingen også underveis i semesteret og ikke bare mot slutten i eksamenstiden. Det de opplever som negativt er i hovedsak tre ting; begrensningen av det som skal leses på forhånd, at det er mye forberedelse før økta og det at de kan oppleve det som ubehagelig å måtte svare på spørsmål de ikke er helt sikre på. Foreleser ønsker at TBL skal kunne gi studentene et økt læringsutbytte, en økt motivasjon for studiet samt at det skal være relevant for videre yrkesliv, og alle disse punktene blir bekreftet under studentintervjuene. Et annet viktig funn var at foreleser ønsker å kunne tilby en variert undervisning der studentene selv kan få velge den metoden de syns er best, dette kom tydelig frem som noe som hadde vært positivt under gruppeintervjuene da det her var mange ulike meninger på hva en god undervisningsmetode er. TBL passer bra på medisinstudiet ettersom metoden gir studentene mulighet til å vurdere ulike løsninger av problemer opp mot hverandre, og at de får se at det ikke alltid bare er en rett løsning. Avslutningsvis i oppgaven blir det vist til veien videre. Håpet er at denne studien kan vise de som vurderer å ta i bruk TBL for sine studenter, at metoden har veldig mange positive sider, spesielt for de studentene som opplever et lite læringsutbytte av de tradisjonelle forelesningene. For min egen del har arbeidet med denne studien vist mest av alt viktigheten av å tilby varierte undervisningsmetoder for egne elever, og som lærer å hele tiden være åpen for nye metoder som kan berike skolehverdagen for de i klasserommet.
dc.description.abstractThe teaching method Team based learning (TBL) is a method where groupwork and problem solving is brought to the lecture hall to create new forms of learning. The method is used both in Norway and in other countries, mostly in universities. The students are asked to prepare before the lecture, and as they arrive, they participate in readiness assurance tests, both individually and in groups. After this they expand their knowledge further, by discussing case-designed tasks in their groups, before defending and analysing the answers of the other groups. TBL can be related to Vygotskys zone of proximal development, the taxonomy of Bloom, dept learning and active teaching. The focus in this research has been the voice of the students, and how they experience TBL. What are their positive views, and what is regarded challenging? And does this correlate with the thoughts of the professor? To examine this, three group interviews of students where conducted, accompanied with one of their professor, where all these have tested TBL. The students appear to have a general positive experience of TBL. They like that its activating, that they get to solve tasks related to the final exam and to their future occupation, and that they get to compete with classmates to solve tasks. They see these factors as a motivation to read, and that it keeps them reading throughout the semester. There were mainly three negative experiences; the concretisation of the reading material, having to use a lot of time in preparation, and that it can be challenging to defend the thoughts of the group in front of the whole class. The professor hopes TBL will give the students an increased learning outcome, an increased motivation and that they will see it as relevant for their future occupation. These were all confirmed by the students during the interviews. Another important finding was that the proffesor wishes to offer her students a broad range of learning activities from which they can chose what they like. There was a clear positive attitude towards this among the students, as they showed to have a variety of opinions regarding what a good learning activity is. This paper also shows that TBL fits good with medical education, since it gives the students the opportunity to analyse different solutions to a problem and get to experience that there is often not only one good solution. Conclusively, this paper reflects upon the road ahead. Hopefully this study will be useful to those who are considering using TBL with their students, by showing the many positive aspects of the method, specifically for those students who don’t get a good learning outcome from the traditional lecturing. For my part, working with this study has showed me the importance of offering a variety of teaching methods. And to always be open to new ways of motivating and teaching your students.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStudenters erfaring med Team basert læring
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record