Show simple item record

dc.contributor.advisorStrømme, Alex
dc.contributor.authorØstensen, Trine Iren
dc.date.accessioned2019-09-13T14:00:14Z
dc.date.available2019-09-13T14:00:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616806
dc.description.abstractVurdering som legger til rette for læring er sentralt i dagens skole og det vil være viktig med gode verktøy som bidrar til å skape god formativ vurdering i undervisningen. Responssystem innebærer teknologi som muliggjør at læreren kan samle og analyse elevrespons raskt og effektivt underveis i undervisningen. Tidligere forskning på responssystemer viser at responssystemer kan ha en positiv effekt på mange læringsfremmede faktorer i undervisning, eksempelvis deltagelse, motivasjon, interaksjon og engasjement. Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan et responssystem, iLike, kan bidra til å fremme formativ vurdering og læring i biologi. iLike er et dynamisk og fleksibelt responssystem utviklet for pedagogisk bruk i skolen. Det empiriske materialet ble samlet gjennom intervju og observasjon fra en biologi 1 klasse og en biologi 2 klasse på en videregående skole. Det ble utført et individuelt intervju med læreren og to fokusgruppeintervju med fire elever for hver klasse. Biologilærerne benyttet iLike i undervisningen gjennom en periode på tre uker. På grunnlag av forskningsdeltagerens erfaringer og meninger, samt observasjon fra prosjektet, ble det undersøkt hvordan iLike kunne fungere som verktøy for å bidra til - og ivareta sentrale strategier, faktorer og forhold som fremmer god formativ vurdering og læring. Funnene fra studien viser at iLike bidro til å fremme god formativ vurdering i biologi gjennom å gi elever og lærer god innsikt i elevenes nåværende kunnskapsnivå, aktiverer elevene som ressurser for hverandre og som eiere av egen læring. I tillegg opplevde elevene at lærerens bruk av relevante oppgaver bidro til å tydeliggjøre læringsmålene for biologifagene. iLike bidro også til sentrale forhold og faktorer som fremmer læring, deriblant motivasjon, selvoppfatning, elevaktivitet og interaksjoner, men det er viktig at læreren kun benytter seg av iLike i situasjoner hvor det er hensiktsmessig og har et tydelig mål.
dc.description.abstractAssessment for learning is essential in today’s education and it is important for teachers to find good tools to promote formative assessment in the classroom. Student response systems include technology that allows teachers to quickly and efficiently collect and analyse student responses during lectures. Results from previous research on student response systems shows that student response systems can have a positive effect on motivation, participation, interactions and engagement. The aim of this study was to investigate how a student response system, iLike, can contribute to promoting formative assessment and learning in biology. iLike is a dynamic and flexible student response system developed for educational use. The empiric material was collected from interviews and observations of two biology classes, a biology 1 class and a biology 2 class, from the same high school. There was conducted an individual teacher interview and two group interviews of four students for each class. The biology teachers used iLike over a period of three weeks. Based on the participants experience and opinions, as well as observations throughout the project, it was investigated how iLike could function as an educational tool to contribute to crucial strategies and factors that promote formative assessment and learning. Findings in this study indicates that iLike contributed to promoting formative assessment in biology through providing both the teacher and the student with good insight in the students’ knowledge, activating students as resources for each other and as owners of their own learning. The students also experienced that the teachers use of relevant questions contributed to clarifying the learning goals for the subject. Findings also show that iLike contributed to critical factors for promoting good learning, such as motivation, self-perception, student activity and interactions, but it is important that the teachers only use it in relevant situations with a clear educational purpose.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av responssystem for å fremme formativ vurdering og læring i biologi - En kvalitativ studie om iLike
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record