Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Per
dc.contributor.authorThunes, Anette Walaas
dc.date.accessioned2019-09-10T10:33:02Z
dc.date.available2019-09-10T10:33:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614489
dc.description.abstractI denne studien har søkelyset blitt rettet mot matematikkvansker og hvordan tre PP-rådgivere opplever og erfarer arbeidet med fenomenet. Det overordnede målet har vært å få innsikt i PP-rådgivernes forståelse av matematikkvansker, og deres erfaringer og opplevelser når det kommer til utredning og tilrådning av elever som strever i matematikken. Studiens problemstilling har vært: «Hvilke erfaringer har tre PP-rådgivere i arbeidet med matematikkvansker? » Utvalget i denne kvalitative studien bestod av tre informanter som arbeidet som PP-rådgivere og var en del av et Matematikk-nettverk i kommunen. Derfor var utvalget strategisk og studien bygde på en forutsetning om at PP-rådgiverne hadde erfaring med matematikkvansker. Intervjuet hadde som hensikt å få frem deres erfaringer og opplevelser i arbeidet. Resultatet fra intervjuene gav tre hovedtemaer: kompetanse, samarbeid og forebygging. Funnene i studien indikerer at PP-rådgiverne opplever matematikkvansker som et sentralt og aktuelt fagområde som det er behov for mer kompetanse på, både eksternt i PP-tjenesten og internt blant PPrådgiverne i kommunen. Samarbeidet i arbeidet med elever i matematikkvansker blir av PP-rådgiverne i denne studien ansett som en viktig forutsetning for kompetanseheving og for å bidra til at flest mulig elever utvikler grunnleggende matematiske ferdigheter. Når det kom til forebygging viser funnene i studien at PP-rådgiverne har en oppfatning om hvordan styrking av den ordinære matematikkundervisningen kan bidra til at flere elver utvikler kompetanse. PP-rådgivernes opplevelser av arbeidet med sakkyndige vurderinger og tanker om Nordahl’s ekspertutvalg sitt forslag til endringer i PP-tjenesten blir belyst. Funnene viser til at PP-rådgiverne i studien mener det er en riktig vei å gå når det gjelder å veilede elever og lærere direkte i arbeidet med forebygging av matematikkvansker. Samtidig kommer det frem at PP-rådgiverne opplever en bekymring over hvilken betydning det har for elever hvis retten til spesialundervisning og den grundige utredningen av elever med særskilte behov forsvinner helt. Denne studien har som hensikt å bidra til å gi informasjon om hvordan tre PPrådgivere opplever arbeidet med matematikkvanskernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePP-tjenestens arbeid med matematikkvansker - En kvalitativ studie om tre PP-rådgiveres erfaringer i arbeidet med matematikkvanskernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record