Show simple item record

dc.contributor.advisorMoen, Torill
dc.contributor.authorSira, Helen Eggen
dc.date.accessioned2019-09-09T05:21:17Z
dc.date.available2019-09-09T05:21:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613809
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvordan samarbeidet mellom tre PPrådgivere og skolen er. Hvordan oppleves samarbeidet for tre PP-rådgivere fra en PP-tjeneste og samarbeide med skole, og hva slags tanker og refleksjoner har de om samarbeid. Det er samarbeid som er denne studiens omdreiningspunkt og problemstillingen er: Hvordan opplever tre PP-rådgivere å samarbeide med skolen og hva slags opplevelser, tanker og refleksjoner har de om samarbeid. For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode. Jeg har intervjuet tre PP-rådgivere fra en PP-tjeneste om samarbeid med skole. Disse er omtalt som Ane, Ola og Lise i studien. Gjennom analyse av datamaterialet kom jeg frem til to hovedkategorier, kommunikasjon og rollebevissthet. I den første hovedkategorien er mine funn i studien knyttet til kommunikasjon. I hovedkategorien kommunikasjon, fant jeg tre underkategorier, disse er lytting, mentalisering og tydelighet. PP-rådgiverne så på kommunikasjon som betydningsfullt, hvor lytting, mentalisering og tydelighet var noe de trakk frem som betydningsfulle elementer ved samarbeid. PP-rådgiverne er opptatt av et godt samarbeid, og opptatt av et best mulig miljø rundt eleven. De trekker frem lytting som en nødvendighet for samarbeid. PP-rådgiverne uttrykte at de reflekterer over hvordan den andre parten i et samarbeid, og i denne studien har dette blitt knyttet til mentalisering. Det kan virke som at de fokuserer på en undrende, spørrende og reflekterende tilnærming. PP-rådgiverne er opptatt av å være tydelig innenfor sitt fagområde i samarbeid, og ser også betydningen av å være ydmyk i forhold til andres domene. I den andre hovedkategorien er mine funn i studien knyttet til rollebevissthet. I hovedkategorien rollebevissthet, fant jeg tre underkategorier, disse er rolleforståelse og veiledningsrollen. PP-rådgiverne var opptatt av sin rolleforståelse og hva slags forventninger som er til de, og sin rolle innenfor veiledning. Det kom frem i analysen at PP-rådgiverne var opptatt av sin profesjonalitet og opptatt av å mestre de faglige oppgavene som er tillagt profesjonen. PP-rådgiverne trekker frem menneskelige kvaliteter, egenskaper, holdninger og ferdigheter som en tilpasser i ulike profesjonelle samspill. Innenfor veiledning trekker PP- II rådgiverne frem betydningen av en god relasjon til sine samarbeidspartnere i en veiledningssituasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSamarbeid mellom PP-tjeneste og skole - En kvalitativ studie om tanker, refleksjoner, opplevelser og erfaringer, tre PP-rådgivere har om samarbeid med skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record