Show simple item record

dc.contributor.advisorKongshaug, Arnhild Vestnes
dc.contributor.advisorHunstad, Inngund Klauset
dc.contributor.authorWalderhaug, Widar
dc.contributor.authorMidthjell, Jon Håkon
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:04Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613538
dc.description.abstractHensikt: Vi ønsker å utforske hvilken rolle sykepleier har i forbindelse med tidlig oppdagelse av sepsis. Oppgavens hensikt er å sette fokus på og bidra til kunnskapsheving rundt tidlig oppdagelse av sepsis. Metode: Denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie Resultat: Sykepleiere er i viktig posisjon for å tidlig identifisere sepsis. Det er behov for mer kunnskap om identifisering av sepsis og bruk av kartleggingsverktøy. Opplæringsprogrammer rettet mot tidlig identifisering og bruk av verktøy har positiv innvirkning på sykepleieres kunnskap om sepsis. Sykepleiers deltagelse i kvalitetsutviklingsarbeid og utvikling av forbedringstiltak har positiv effekt på tidlig oppdagelse. Konklusjon: Sykepleier har en nøkkelposisjon ved tidlig identifisering av sepsis, dette innebærer et ansvar for å ha nødvendig kunnskap og kompetanse. Vedlikehold og videreutvikling av egen kompetanse er en viktig og lovpålagt del av sykepleierens ansvarsrolle. Opplæringsprogram rettet mot sepsis og sepsisrelaterte verktøy hever sykepleieres kunnskapsnivå og ferdigheter i tidlig identifisering av sepsis. Kartlegging- og kommunikasjonsverktøy er viktige hjelpemidler og kan hjelpe sykepleier i arbeidet med tidlig identifisering av sepsis. Sykepleier har en viktig organisatorisk funksjon og rolle i kvalitetsforbedringsforbedringsarbeid, og utvikling av tiltakspakker rettet mot oppdagelse og behandling av sepsis. Nøkkelord: sepsis, tidlig identifisering, sykepleiers rolle, tiltakspakker, kartleggingsverktøy
dc.description.abstractPurpose: With this paper we want to explore what role nurses have in the early identification of sepsis. Our goal is to create awareness around and contribute to the elevation of knowledge on early identification of sepsis. Method: This paper is a systematic study of literature Results: Nurses are in an important position to early identify sepsis. There is a need for moore knowledge about the identification of sepsis and use of mapping tools. Training programs targeting early identification of sepsis and use of mapping tools have a positive effect on nurse knowledge about sepsis. Nurse participation in quality improvement work and development of improvement initiatives have a positive effect on early identification. Conclusion: Nurses have a key position in the early identification of sepsis, which means a responsibility for having the necessary knowledge and competence. Maintenance and development of one's own competence is an important and legal responsibility in the role as a nurse. Training programs targeting sepsis and related tools elevate nurse knowledge and skill in the early identification of sepsis. Mapping- and communication tools are important in helping nurses in their work with early identification. Nurses have an important organizational function and role in quality improvement work, and development of bundles aimed at identification and treatment of sepsis. Keywords: Sepsis, early identification, nurse role, bundles, mapping tools.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTidlig oppdagelse av sepsis, et sykepleieperspektiv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record