Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlnes, Rigmor Einang
dc.contributor.authorDrage, Terje Andre
dc.contributor.authorKarlsen, Vegar Andre
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:42Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613506
dc.description.abstractHensikt Det er et stort fokus på det som oppleves å bli en stor sykepleiermangel i årene som kommer, og SSB anslår at det vil bli behov for 130 000 nye årsverk frem mot år 2050. Av forskning kommer det frem at menn i større grad enn kvinner forlater pleieyrker, og innen 10 år etter fullført utdannelse, har 22 prosent av mennene og 9 prosent av kvinnene sluttet i yrket. Vi ønsker å se på hva som kan være grunnen til at så mange menn velger å slutte i yrket, og i denne studien belyser vi problemstillingen; “Hvordan erfares det å være mannlig sykepleier, og hva skal til for å rekruttere og beholde menn i yrket”. Metode Vi har benyttet oss av kvalitativt intervju som metode, der vi gjennomførte 5 individuelle intervjuer av mannlige sykepleiere fra sykehusavdelinger og kommunehelsetjenesten. Resultat Funnene i denne studien gir oss fire hovedkategorier; - Bruken av deltidsstillinger. - Utviklingsmuligheter. - Arbeidsbelastning. - Hverdagen som mannlig sykepleier. Konklusjon Sykepleierne som vi har intervjuet, mener at en sykepleier er en sykepleier uansett kjønn. Kravene til autorisasjon og faglig forsvarlighet er de samme. Muligheten for videreutdanning er viktig for å fortsette i yrket over tid, og å føle seg inkludert på arbeidsplassen med tanke på samtaleemner og gjensidig forståelse av arbeidet. Det må legges til rette for større stillingsbrøker og muligheter for å få fast jobb.
dc.description.abstractAim There is great focus on what is perceived to be a major nursing shortage in the years to come, and Statistics Norway estimate that 130 000 new man-years, will be needed by the year 2050. From research, it emerges that men to a greater extent than women leave nursing professions, and within 10 years after graduation, 22 percent of the men and 9 percent of the women, will have left the profession. We want to look at the reasons why so many men choose to quit the profession, and in this study we highlight the issue; "How is nursing experienced by male nurses, and what is necessary to recruit and retain men in the profession. Method We have used qualitative interview as a method. We conducted 5 individual interviews of male nurses from hospital departments and the municipal health service. Results The findings in this study give us four main categories; - The use of part-time jobs, - Development opportunities. - Workload. - Everyday life as a male nurse. Conclusion The nurses we interviewed believe that a nurse is a nurse regardless of gender. The requirements for authorization and academic justification are the same. The possibility of continuing education is important to continue in the profession over time and to feel included in the workplace with regard to topics of conversation and mutual understanding of the work. Greater job fractions and opportunities to get a permanent job must be facilitated.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHverdagen som mannlig sykepleier
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel