Show simple item record

dc.contributor.advisorNordhus, Gerd Elisabeth Meyer
dc.contributor.authorBell-Hagen, Vilde Humberset
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:36Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613498
dc.description.abstractBakgrunn: Psykiske lidingar er eit globalt helseproblem og årsaka til ein tredjedel av uføretrygd i Noreg. Ein sentral faktor for betring ved psykisk sjukdom er den terapeutiske relasjonen pasienten har til helsepersonell. Formål: Å finne ut kva som er viktig for pasienten i den terapeutiske relasjonen til sjukepleiar i den psykiske helsetenesta. Metode: Ei systematisk litteraturstudie som nyttar seg av åtte utvalde forskingsartiklar. Artiklane brukt er både kvalitative-, kvantitative- og oversiktsartiklar. Resultat: Analysen av artiklane viser tre sentrale tema som er viktige for pasienten i den terapeutiske relasjonen. Det første temaet er likeverd og respekt, der ein blir involvert i eiga behandling og sett og høyrt som individ. Vidare viser analysen at sjukepleiareigenskapar- og handlingar påverkar den terapeutiske relasjonen, som at sjukepleiar er imøtekomande og omsorgsfull, kunnskapsrik og tilgjengeleg. Til slutt var det nødvendig for ein god terapeutisk relasjon at sjukepleiar klarar å finne løysingar og fremjar håp hjå pasienten. Konklusjon: For pasientane i forskinga er det mange faktorar over fleire område som påverkar den terapeutiske relasjonen. Dette gir sjukepleiarar i den psykiske helsetenesta nye moglegheiter til å styrke samarbeidet med pasienten, og danne betre terapeutiske relasjonar.
dc.description.abstractBackground: Mental illness is a global health issue, accounting for 13% of the global burden of disease. A central factor for recovery from mental illness is the therapeutic relationship with health care professionals. Aim: To find out what is important to the patient in the therapeutic alliance with nurses in mental health care. Method: A systematic literature study based on eight selected research articles from western countries, including five qualitative, one quantitative and two literature review articles. Result: Three themes emerged as central to patients in the therapeutic alliance. The first theme is equality and respect, where the patient wished to be involved in their own treatment and seen and heard as an individual. Further, the analysis showed that nursing attributes and actions affect the therapeutic relationship, like the nurse being kind and caring, knowledgeable and available. Lastly it was necessary for a good therapeutic alliance that the nurse was able to offer solutions and hope to the patient. Conclusion: The analysis found that there were many factors over several categories that affected the therapeutic relationship. This gives nurses in mental health care new opportunities to strengthen the cooperation with the patient and achieve a better therapeutic alliance.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleHåpet om ei likeverdig allianse - kva er viktig for pasienten i den terapeutiske relasjonen til sjukepleiar?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record