Show simple item record

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorUhlen, Thea Malen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:35Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613497
dc.description.abstractHensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse erfaringer som foreldre til barn med en funlsjonshemming har. Hvordan de takler utfordringene de blir utsatt for og hvilke faktorer som er viktig for dem. Dette for å oppnå økt kunnskap om hvordan sykepleier kan best mulig ivaretar og gi omsorg denne pårørendegruppen i en sårbar fase. Metode: Systematisk litteraturstudie med grunnlag i to kvantitative og seks kvalitative forskningsartikler. Resultat: Foreldrene opplever de flere emosjonelle reaksjonern når de har et barn med en funksjonshemming. Det er også en belastning med tanke på all den ekstra omsorgen barnet har behov. Foreldrene opplever de selv må ta på seg ansvaret for oppfølging og koordinering av tjenestene til barnet. Dette tar mye av foreldrenes tid og ressurser. Relasjonen mellom helsepersonell, samt tilgang til informasjon kan bidra til å styrke foreldrene og bidra til mestring. Konklusjon: Målrettet informasjon, kunnskap, empowerment, et etablert "partnerskap" mellom foreldrene og sykepleier og koordinerte tjenester er essensen i denne oppgaven. Dette er viktige faktorer som må være en del av omsorgen sykepleier utøver i møte med foreldre til funksjonshemmede barn. Dette er avgjørende for at byrden til foreldrene blir så liten som mulig.
dc.description.abstractAim: The purpose of this assigment is to find out what experiece parents to children with disabilities have. How they manage the challenges they are exposet to and that is important to them. To gain knowledge about how to provide nursing care to the parents. Method: Systematic literature study with two quantitative and six qualitative research articles. Result: The parents experience emotional reactions when they have a child with disability. It is also a strain for all the extra care the child needs. The parents experience that thay have to take on the responsibility to make sure the childs health services are coordinated. This takes a lot of the parents time and resources. The relationship between the nurs, access to information, can help the parents coping the situation. Conclusion: Information, knowledge, empowerment, a "partnership" between parents and nurs and coordinated health services are important elements of this assigment. These are elements must be a part of the nursing care when collaboration with parents to disabled children. This is essential to minimize the burden on the parents.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForeldre til barn med funksjonshemming
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record