Show simple item record

dc.contributor.advisorHammer, Rigmor
dc.contributor.authorHareide, Malin Garnes
dc.contributor.authorHellebust, Ulrikke Løvold
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:25Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613480
dc.description.abstractBakgrunn Crohns er ein inflammatorisk tarmsjukdom som kan ramme alle delar av fordøyingssystemet. Til tross for utfordrande symptom og komplikasjonar er ikkje leveutsiktane til dei med Crohns redusert. Eit lang liv er nødvendigvis ikkje eit godt liv. Tema for oppgåva er Crohns sjukdom og livskvalitet. Hensikt Hensikta med denne oppgåva er å finne ut korleis det er å leve med Crohns, og korleis det kan påverke livskvaliteten til dei som lev med den kroniske sjukdomen. Metode Oppgåva er ein systematisk litteraturstudie. Eit systematisk litteratursøk resulterte i seks kvalitative og to kvantitative forskingsartiklar. Studiane blei analysert etter Evans (2002) sin modell for innhaldsanalyse. Resultat Resultata viste at livskvaliteten i stor grad blei påverka av endra sjølvbilete, støtte frå relasjonar, begrensingar og korleis ein tilpassa seg sjukdomen. Konklusjon Det finnast ikkje eit fasitsvar på korleis livskvaliteten til dei med Crohns blir påverka av sjukdomen. Opplevinga av livskvalitet er individuell. Sjukdomen hindra livsutfoldinga på ulike måtar. Korleis ein meistra desse begrensingane var avgjerande for korleis livskvaliteten vart påverka.
dc.description.abstractBackground Crohns disease is an inflammatory bowel disease, that can harm every part of the gastrointestinal tract. Despite the many challenging symptoms and complications, the life expectancy is not reduced. A long life is not equal to a good life. The theme of this task is therefore Crohns disease and quality of life. Aim The aim of this task is to get some more knowledge about how it is to live with Crohns, and how this can affect the quality of life of those living with the chronic disease. Method This task is a systematical literature study. A systematical literature search resulted in six qualitative and two quantitative articles. The studies were analyzed using the content analysis model by Evans (2002). Results The results showed us that the quality of life was largely influenced by a changed self-image, supportive relations, limitations, and how to adapt with the disease. Conclusion There is not just one answer on how Crohns disease may impact the quality of life. Quality of life is an individual experience. The disease prevents you from living your best life. How to cope with these limitations, was of great importance on how the quality of life was affected.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleLivskvalitet hos menneske som lev med Crohns sjukdom
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record