Show simple item record

dc.contributor.advisorTerje Fiskerstrand
dc.contributor.authorRunderheim, Kristian
dc.contributor.author
dc.contributor.authorHolen, Thomas Chester
dc.date.accessioned2019-09-06T14:07:45Z
dc.date.available2019-09-06T14:07:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613463
dc.description.abstractBacheloroppgaven handler om vindmølleinstallasjon - en detaljert beskrivelse fra start til slutt. Det er blitt sett på hvilke fartøystyper som er i bruk og om disse er i bruk i oljesektoren, eller om de er utviklet spesielt for vindmøllebransjen. Det er flere typer vindmøller som er utviklet og testet den dag i dag. Det finnes flere forskjellige typer vindmøller både innen kategorien flytende vindmøller og faste vindmøller. Når de forskjellige vindmøllene skal installeres er det forskjellige skipstyper i bruk. Det er blitt sett på hvilke likheter det er imellom oljebransjen og vindmøllebransjen iform av krav som stilles til skip og personell, da en av oppgavens problemstillinger var: Hms er i fokus på skip, hvordan løses dette med personellet som er om bord og jobber på vindmøllen hvis noe skulle skje om bord på skipet. Hms innen skipsbransjen er et stort tema og det er store mengder med regler og konvensjoner som gjør seg gjeldene. Vi vil ikke gå i detalj på alt innen hms regelverk som gjør seg gjeldende i denne oppgaven, men vi har prøvd å belyse hvilke hms-krav som er spesifikke for skip i vindmøllebransjen. Det er per i dag en del rutiner og prosedyrer, men disse utarbeides av operatørselskapene i samarbeid med rederiene og ikke myndighetene. I tillegg er det utarbeidet moduler for personellet som arbeider på vindmøllene. Gruppen har og sett at klimamål bidrar til utviklingen av vindmølle-teknologi ved at det er opprettet egne interesseorganisasjoner for vindkraft. Myndigheter bidrar og i form av subsidier samt at det er blitt satt klimamål som er avhengig av fornybare energikilder for å nåes.
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis is about wind turbine installation - a detailed description from start to finish. It has been looked at which vessel types are in use and whether these are in use in the oil sector, or whether they have been developed specifically for the wind turbine industry. These days there are several types of wind turbines that have been developed and tested. There are several different types of wind turbines within both the floating wind turbines and fixed wind turbines category. When the different wind turbines are to be installed there are different types of ships in use. It has been seen what similarities there is between the oil industry and the wind turbine industry in terms of requirements for ships and personnel, as one of the tasks was: HSE is in focus on ships, how is this solved by the personnel who are on board and working on the wind turbine if anything should happen on board the ship. HSE within the shipping industry is a big topic and there are large amounts of rules and conventions that make themselves count. We do not want to go into detail in everything within the HSE regulations that are applicable in this task, but we have tried to clarify which HSE requirements that are specific to ships in the wind turbine industry. There are currently a number of routines and procedures, but these are prepared by the operating companies in cooperation with the shipping companies and not the authorities. In addition, modules have been prepared for the personnel who work on the wind turbines. The group has seen that climate goals contribute, and has contributed to the development of wind turbine technology by establishing interest organizations for wind power. Authorities contribute in the form of subsidies, and by setting climate goals that are dependent on renewable energy sources to be achieved.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVindmølleinstallasjon - En detaljert beskrivelse fra start til slutt
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record