Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMørk, Max Ingar
dc.contributor.authorLurvik, Kristoffer Darell
dc.contributor.authorHerfjord, Erlend
dc.contributor.authorLieskar, Morten Kattem
dc.date.accessioned2019-09-06T14:06:50Z
dc.date.available2019-09-06T14:06:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613455
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å tilegne oss bedre kunnskap om enkelte emner og erfaringer som kan komme til nytte i en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har fått under studiet. I samarbeid med veileder ved ÅF Consult og veileder ved NTNU Ålesund har vi utformet en oppgave som går ut på å prosjektere og dimensjonere et aktivitetshus. Målet for oppgaven er å dimensjonere deler av et toetasjes aktivitetshus, samt beskrive de bygningsfysiske utfordringene ved svømmehall og kinosal. Oppgaven har utfordret oss innen statikk, lastberegning, dataprogrammer, lyd/akustikk og fukt. Det ble underveis i oppgaven utført informasjonsinnhenting og gjennomgang av relevant litteratur og teori for de forskjellige problemstillingene. Vi har fått tilsendt IFC-fil med informasjon om bygget som vi har benyttet oss av i oppgaven. Prosjektet er presentert i en rapport med håndberegninger, teori og tegninger for løsninger. Rapporten inneholder et teoretisk grunnlag, fremgangsmåte, resultater og løsninger. I vedleggene ligger dokumentasjon for beregningene, e-poster og plantegninger.
dc.description.abstractThe purpose of this task has been to acquire better knowledge of certain topics and experiences that may be useful in a future work situation, and to practice the knowledge we have gained during the study. In collaboration with the supervisor at ÅF Consult and the supervisor at NTNU Ålesund, we have designed a task that involves designing and dimensioning an activity house. The aim of the task is to dimension parts of a two-storey activity house, as well as describe the building physical challenges of a swimming pool and cinema. The task has challenged us within statics, calculation, computer programs, sound / acoustics and humidity. During the task, information gathering and review of relevant literature and theory for the various issues were carried out. We have received an IFC file with information about the building that we have used in the task. The project is presented in a report with hand calculations and drawings for solutions. The report contains a theoretical basis, method, results and solutions. The appendices contain documentation for the calculations, emails and floor plans.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅfjord aktivitetshus – dimensjonering og bygningsfysikk
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel