Show simple item record

dc.contributor.advisorVatn, Jørn
dc.contributor.authorHolte, Sigurd
dc.date.accessioned2019-09-06T14:06:05Z
dc.date.available2019-09-06T14:06:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613431
dc.description.abstractGjennom høstens prosjektoppgave ble avdekket at et viktig moment for å redusere risiko i en jernbanesektor under endring, var å utføre risikoanalyser. Gjennom deregulering og konkurranseutsetting opplever den norske jernbanesektoren en økning i antall aktører, noe som medfører en hyppigere forekomster av organisatoriske utfordringer med tanke på sikkerhet. I denne oppgaven er det blitt undersøkt hvordan innsikt hos trafikkutøver kan benyttes til å skaffe en økt forståelse av risikobildet man står overfor i jernbanesektoren. Prosessen med å avdekke risikoen startet med en systematisk litteraturgjennomgang, hvor aktuelle søkeord ble brukt for å skaffe seg nødvendig bakgrunnskunnskaper. Deretter ble det gjort en synergistudie av norske jernbaneulykker hvor målet var å fremstille ulykkesbilde i den norske jernbanesektoren. Denne fremstillingen av ulykkestrender gjorde det mulig å skape representative eksempelulykker som hadde som mål å danne grunnlag for diskusjoner under workshop og intervjuer. For å være i stand til å forstå risikoen ble det benyttet deler av en analysemetode i fra Risk-OMT prosjektet, som opprinnelig ble brukt innenfor olje- og gassektoren. Ved å avdekke bakgrunnen for menneskelige feil, er det presentert en rekke risikofaktorer, hvor hver risikofaktor har et bidrag til totalrisikoen. For å finne de aktuelle risikofaktorenes bidrag ble det valgt ut intervjuobjekter som var sentrale eksperter innenfor lokførermiljøet. I intervjuene og workshopen ble scenariene presentert, og det ble forsøkt å beskrive de underliggende risikofaktorene etter deres tilstand og viktighet. Det ble avdekket en rekke risikofaktorer hvor det ikke var samsvar mellom deres viktighet og det faktiske nivået som ønskes for en god risikoreduksjon. Ut i fra resultatet her ble det utarbeidet en rekke tiltak for å målrettet motvirke den viktige risikoen.
dc.description.abstractDuring a project assignment written in autumn 2018, the importance of carrying out a risk analysis for changes within the transport sector was uncovered. Through deregulation and competition, the Norwegian railway sector was experiencing an increase in the number of operators and organizations, which lead to more frequent instances of organizational challenges in terms of security. In this thesis, it has been investigated how traffic operators can be used to gain an increased understanding of the risk that the railway sector is facing. The process of uncovering the risk started with a systematic review of relevant literature, where keywords were used to obtain the necessary background knowledge. This was followed by a study of a collection of Norwegian railway accidents, where the aim was to produce an understanding of the accident trends in the Norwegian railway sector. This statistical presentation of accident trends made it possible to create representative examples of accidents that could form the basis of discussions during workshops and interviews through a presentation of relevant scenarios. Parts of an analysis method within the Risk-OMT project were utilized, which was originally used in the oil and gas sector. By revealing the background of human errors, a number of risk factors could be presented, where each risk factor contributed to the total risk. In order to find the contribution of the relevant risk factors, interviews of relevant persons were completed. The persons that were selected were key experts in the locomotive industry. In the interviews and workshop, the scenarios were presented, and attempts were made to describe the underlying risk factors according to their condition and importance. A number of risk factors were identified. The most important findings were the identification of the risk factors where there was a bad correlation between their high degree of importance and the actual level desired for a good risk reduction. Based on the results, a number of actions were prepared to counteract the uncovered risk in a way that leads to a better risk control.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn fremstilling av risikobildet tilpasset trafikkutøvers behov for risikokontroll
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record