Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøken, Harald N.
dc.date.accessioned2019-08-27T09:35:30Z
dc.date.available2019-08-27T09:35:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-326-3817-8
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611149
dc.description.abstractSammendrag Mellom autonomi og metafysikk: Om frihet og avhengighet i moderniteten, med særlig vekt på etikkens forankring. Mange lærere har erfart at den moralske samtalen i klasserommet lett kan rammes av lammende relativisme når normer og verdier stilles på lik linje. Problemet ved å argumentere for at noe er bedre enn noe annet var en viktig grunn for at prosjektet ble påbegynt etter innføringen av ny formålsparagraf for grunnskolen. Formålsparagrafen kan leses som et uttrykk for at norske skolemyndigheter ønsker å gi føringer for hvilke verdier som skal prege skolens virksomhet. Formålsparagrafens normative karakter reflekterer skolens rolle som ‘motkulturell’ institusjon. I lærerutdanningen er det etter min vurdering særlig viktig å bidra til å hegne om denne rollen. Studentene skal både oppfordres og stimuleres til kritisk refleksjon over egen kultur, over ‘det selvfølgelige’, det vi vanligvis ikke stiller spørsmåltegn ved. Avhandlingen ønsker å bidra til en slik refleksjon. Modernitetens dominerende tradisjoner har hatt en tendens til å oppstille en motsetning mellom autonomi og metafysikk, mellom frihet og selvbestemmelse på den ene siden og avhengighet og underkastelse på den andre. For autonomitanken stiller seg kritisk til alt som gjør krav på mennesket, enten det har sin basis i spekulativ tenkning, overleverte autoriteter eller religiøs tro. Slik kan de moderne autonomiambisjonene forstås som motsetning til selve grunntanken i den metafysiske tradisjonen: subjektets avhengighet av noe utenfor seg selv, noe det ikke er opphav til. Tesen i prosjektet er at autonomi og metafysikk ikke utelukker hverandre, selv om forholdet gjennom det meste av moderniteten har vært preget av konflikt, spenning og gjensidig avvisning. En nærmere undersøkelse kan åpne for andre oppfatninger av autonomi og metafysikk, og av forholdet mellom dem. Forholdet kan like gjerne uttrykke en samtidighet mellom to ulike beskrivelser av den menneskelige tilværelsen, en tilværelse for kompleks til at den kan reduseres til ett prinsipp alene. Med utgangspunkt i avhandlingens tre hovedfiguranter, K. E. Løgstrup, Charles Taylor og Alasdair MacIntyre, er formålet med prosjektet å skrive fram en annen og bedre forståelse av forholdet mellom autonomi og metafysikk enn den dominerende tradisjoner i moderniteten har artikulert.nb_NO
dc.description.abstractEnglish summary: Between autonomy and metaphysics: On freedom and dependence in modernity, with particular emphasis on ethical anchoring Many teachers have found that the moral conversation in the classroom can easily be affected by crippling relativism when norms and values are equated. The problem of arguing that something is better than another thing was an important reason for initiating this project after the introduction of a mission statement for primary schools. The mission statement can be read as an expression of the fact that Norwegian school authorities want to provide guidance in terms of which values should characterize the school's operation. The normative nature of the mission statement reflects the school's role as a ‘countercultural’ institution. In teacher education, it is, in my opinion, particularly important to help defend this role. The students should be both encouraged and stimulated for critical reflection on their own culture, on ‘the obvious’ – that which we usually do not question. This thesis aims to contribute to such a reflection. The dominant traditions of modernity have tended to contrast autonomy and metaphysics – freedom and self-determination on the one hand, and dependence and submission on the other. The autonomous thought is critical to everything that has a claim to humanity, whether it is based on speculative thinking, handed-over authorities or religious beliefs. Thus, the modern autonomy ambitions can be understood as opposed to the very idea of the metaphysical tradition: the subject's dependence on something outside itself, something it does not originate. My thesis in the project is that autonomy and metaphysics are not mutually exclusive, despite the fact that their relationship through most of modernity has been characterized by conflict, tension and mutual rejection. A closer examination can allow for other perceptions of autonomy and metaphysics, and of the relationship between them. The relationship may just as well express a concurrence between two different descriptions of the human existence, an experience too complex for it to be reduced to one sole principle. Exploring the thesis' three main figures, K. E. Løgstrup, Charles Taylor and Alasdair MacIntyre, the purpose of the project is to produce a new and better understanding of the relationship between autonomy and metaphysics than the dominant traditions in modernity have articulated.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2019:109
dc.titleMellom autonomi og metafysikk Om frihet og avhengighet i moderniteten, med særlig vekt på etikkens forankringnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.description.localcodedigital fulltext not avialablenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel