Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteen, Markus
dc.contributor.authorKlafstad, Simen
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:25Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610870
dc.description.abstractPå grunn av økt fokus på entreprenørskap og innovasjon i samfunnet, har akademiske oppstartsbedrifter blitt viktige bidragsytere til lokal og regional utvikling. Dette har ført utvikling av entreprenørielle økosystemer bestående av nettverk, universiteter, myndigheter, støttetjenester, kapital og human kapital. Denne masteroppgaven undersøker hvordan akademiske oppstartsbedrifter lykkes, i samsvar med det norske innovasjonssystemet. Selv om den norske entreprenørskaps og innovasjonspolitikken er tilrettelagt for at det skal være attraktivt å være en akademisk entreprenør, så er Norge avhengig av entreprenører som er villige til å utnytte disse fordelene. Dette forskningsprosjektet fokuserer derfor på hvordan akademiske entreprenørielle «team» strategisk planlegger for innovasjon. Dette forskningsprosjektet undersøker egenskapene til vellykkede norske akademiske oppstartsbedrifter, med et utvalg av fem oppstarter som har oppnådd suksess innen ett år etter at det entreprenørielle «teamet» ble uteksaminert fra sin mastergrad. Suksess i dette forskningsprosjektet er definert som at entreprenørene kan sikre sin egen sysselsetting gjennom lønn fra oppstartsbedriften. Ved hjelp av kvalitativ metode finner dette forskningsprosjektet empiriske bevis som støtter at sammensetningen av akademiske entreprenørielle team er tverrfaglige og motivert av muligheten til å kommersialisere sin egen kunnskap. Et annet empirisk funn er at kommunikasjon og kunnskapsdeling på tvers av det entreprenørielle «teamet» er viktig for strategisk planlegging for innovasjon. Vellykkede akademiske oppstartsbedrifter har et nært samarbeid med kunder som er karakterisert av en tøff «go/kill» beslutningsprosess. Det siste funnet i dette forskningsprosjektet viser at universitetet i entreprenørøkosystemet er viktig for akademiske oppstarter gjennom å få tilgang til kvalifisert human kapital, mentorer og faglige bidragsytere.
dc.description.abstractDue to an increased focus on the importance of entrepreneurship and innovation in society, academic startups have become an essential contributor to local and regional growth. This, in turn, has led to a high increase of entrepreneurial ecosystems providing system components such as networks, universities, government, professional and support services, capital, and talent pool. This paper explores how academic entrepreneurs, in correlation with the Norwegian innovation system, succeed with their startup. Even though the entrepreneurship and innovation policy of Norway has many factors that indicate that it should be attractive to be an academic entrepreneur, Norway is dependent on entrepreneurs who in fact are willing to take advantage of these benefits. This research project, therefore, focus on how academic entrepreneurial teams structures strategic planning for innovation. This research project examines the characteristics of successful Norwegian academic startups, with a selection of five startups who achieved success within one year after they had graduated from their master's degrees. Success in this research project is defined as the entrepreneurial team being able to secure their employment through salary from their startup. Using qualitative method, this research project finds evidence that supports the notion that the composition of academic entrepreneurial teams is typically interdisciplinary and motivated by the opportunity to commercialize their knowledge. Another empirical evidence is that communication and education sharing across the entrepreneurial team is vital for strategic planning for innovation. Also, successful academic startups have close cooperation with customers and a tough go/kill decision-making process. Another key finding of this research project is that the university in the entrepreneurial ecosystem is essential for academic startups to access qualified human capital, mentors and professional contributors.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHow to nurture innovation in academic startups – A qualitative study of successful academic startups
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel