Show simple item record

dc.contributor.advisorFredin, Ola
dc.contributor.authorSolheim, Marianne
dc.date.accessioned2019-08-25T14:07:20Z
dc.date.available2019-08-25T14:07:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610864
dc.description.abstractKunnskap om erosjonshistorien til den øst-antarktiske innlandsisen er nødvendig for å rekonstruere preglasiale landskap i Antarktis, som i sin tur kan bidra til forståelsen av fortidige og framtidige volumendringer hos innlandsisen som respons til et klima i endring. Innlandsisen er dynamisk koblet til den underliggende topografien, og en bedre forståelse av subglasiale landskap i Antarktis kan eksempelvis bidra til å forbedre modellering av isen. To øst-antarktiske subglasiale landskap ble undersøkt i denne studien: Fjellene Sør-Rondane med tilstøtende polarplatå, og Gamburtsev subglasiale fjellkjede med tilhørende Lambert-graben. De anvendte datasettene, som består av georeferert punktdata avledet fra flybåren is-penetrerende radar, ble interpolert til høydemodeller og analysert ved å benytte hydrologisk modellering og geomorfometriske tilnærminger, herunder hypsometriske analyser, dalkoblingsanalyser og grunnleggende modellering av basale istemperaturer. Lengde- og tverrsnittprofiler ble beregnet, og graden av glasial modifikasjon ble vurdert. Resultatene fra begge områder indikerer en høy grad av subglasial bevaring. Ingen avgjørende glasiale daltyverier ble oppdaget, og signifikant glasial modifikasjon ble kun sett i dype trau med kanalisert isstrøm. Lengdeprofiler med glasiale daltrinn og overfordypninger ble funnet i alle modellerte nedslagsfelt, muligens erodert ved lokale, varmbaserte glasiasjoner før utviklingen av innlandsisen med deretter tilhørende kaldt basalt temperaturregime. Dette støttes av hypsometriske analyser som hovedsakelig viser (alpin) glasial signatur. På platået ved Sør-Rondane viser topografiske tverrprofiler et hovedsakelig fluvialt dalsystem, hvor glasial modifikasjon skjer i nedre del av hoveddaler. Dette kan tyde på at likevektslinjer fra tidligere dalbreer har blitt bevart, med en minimumsalder ~34 Ma. Disse funnene kan bidra til rekonstruksjoner av tidligere isdynamikk; det er i midlertidig nødvendig med data av bedre romlig oppløsning for avgjørende kartlegging.
dc.description.abstractKnowledge about the erosional history of the East Antarctic Ice Sheet is important to reconstruct pre-glacial Antarctic landscapes, which in turn may aid in understanding past and future fluctuations of the ice sheet in response to a changing climate. The ice sheet is dynamically linked to the underlying topography, and a better understanding of Antarctic subglacial landscapes helps for example when modelling ice sheet behavior. In this study, two East Antarctic regions are examined: Sør-Rondane mountains with the adjacent polar plateau, and the Gamburtsev Subglacial Mountains with the adjacent Lambert Rift. The used datasets, consisting of georeferenced point data derived from airborne ice-penetrating radar, were gridded and analyzed by utilizing hydrological modelling and geomorphometric approaches, including hypsometric analyses, valley connectivity analyses and basic modelling of basal temperatures. Longitudinal and cross-sectional profiles were extracted, and the degree of glacial modification assessed. Results from both areas indicate a high degree of subglacial preservation. No conclusive glacial valley breaches (valley capture) were discovered, with significant glacial modification found only in deep troughs with channeled ice flow. Stepped long profile valley morphologies were found in all basins, possibly incised by local alpine glaciations predating the cold-based ice sheet. This is supported by hypsometric analyses which show a predominantly (alpine) glacial signature. On the plateau adjacent to Sør-Rondane, topographic cross profiles reveal a predominantly fluvial valley system where glacial modification occurs at lower reaches of trunk valleys. This may indicate preserved locations of old equilibrium line altitudes of valley glaciers, with time of incision constrained to before ~34 Ma. These findings may aid in reconstruction of past ice sheet extents; however, data of better spatial resolution is needed for conclusive mapping.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSubglacial landscapes of East Antarctica
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record