Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLauritzen, Tore Lennart
dc.contributor.authorBøhn, Aksel Gustavsen
dc.contributor.authorBergquist-Langlo, Elias
dc.contributor.authorWarendorph, Fabian
dc.date.accessioned2019-08-24T14:03:00Z
dc.date.available2019-08-24T14:03:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610698
dc.description.abstractNorges helsevesen står overfor en periode der pasientpågangen ventes å øke som følge av kortere opphold per sykehusbesøk og stigende forventet levealder. Dette medfører utfordringer for vareforsyningen i sykehusene, som kan forvente at behovet for interntransport vil øke i takt med pasientpågangen. Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Sykehusbygg HF som både har rådgivende og prosjektledende roller i nasjonale sykehusprosjekter. Logistikk i sykehus er et viktig aspekt ved sykehusplanlegging, og i den anledning dukker det opp spørsmål om man skal investere i et automatisert transportsystem eller ikke. Denne bacheloroppgaven har hatt som hovedfokus å utvikle en regnearkmodell som kan bidra til lettere å vurdere hvorvidt en investering i AGV er lønnsom. Det er mange faktorer som skal ligge til grunn for å kunne avgjøre hvorvidt det er lønnsomt å investere i en automatisert transportløsning i et sykehus. Forskjellige sykehus har forskjellige bygningskropper som påvirker transportavstander, etasjer og heisstruktur. Videre vil det også være ulikt varebehov ut fra størrelsen på sykehuset og pasientpågangen. For å besvare oppgavens problemstilling, samt illustrere hvordan regnearkmodellen fungerer i praksis, er det blitt utarbeidet to casestudier: ett med grunnlag i det nye sykehuset på Nordmøre og Romsdal (SNR) og ett med grunnlag i nye Hammerfest sykehus (NHS). Gjennom casestudiene er det blitt undersøkt hvordan man kan vurdere en eventuell investering i automatisert transportløsning ved å se på hovedsakelig transportbehov og avstander internt i sykehuset. Resultatene fra regnearkmodellen som er presentert i denne oppgaven indikerer samme vurdering som er tatt i det reelle prosjektet for casestudie 1, mens beregningsmodellen for casestudie 2 indikerer en annen vurdering enn den som er tatt i realiteten. Det er blitt påpekt og diskutert mulige årsaker til dette, hvor mangel på en bestemt kostnadsparameter anses som den viktigste årsaken til avvikende resultat. Videre er det blitt påpekt andre usikkerheter og svakheter ved modellen som må tas i betraktning. Det er også blitt gjennomført en sensitivitetsanalyse for å studere sammenhenger mellom parametre, og hvordan disse påvirker det totale kostnadsbildet. I denne sammenheng er det gjort interessante funn angående hvor stor påvirkning en endring i transportbehovet har, i forhold til hvor liten påvirkning en endring transportstrekninger har på det totale kostnadsbildet. Regnearkmodellen som er utviklet i denne bacheloroppgaven gir mulighet for Sykehusbygg HF å gjennomføre en grov vurdering, tidlig i sykehusprosjekter, om det vil lønne seg å investere i en automatisert transportløsning for intern varetransport i sykehus. For at regnearkmodellen skal gi troverdige resultater, er det en forutsetning at aktuelle inndata og parametre som brukes er korrekte og dagsaktuelle.
dc.description.abstractThe Norwegian healthcare sector faces an increase in patient volumes with shorter average stay time, combined with an expected increase in life expectancy. These are amongst factors that arise new challenges for the supply of goods in hospitals, which is expected to increase in accordance with the future demand in patient volumes. This bachelor’s thesis is written in collaboration with Sykehusbygg HF, who are responsible for consulting and project management in various national hospital projects. Internal logistics within hospitals are an important aspect of hospital planning, and in this context questions arise as to whether to invest in an automated transport system or not. The main objective of this thesis has been develpoing a spreadsheet model, designed to simplify the assessment regarding profitability of AGV investment. There are a multitude of underlying factors, determining whether an investment in autonomous transport solution is profitable. Different hospitals have distinctive building masses, affecting transporting distances, number of floors and elevator structure. There will also be a difference in demanded goods, depending on the sheer size of the hospital and patient volumes. To help answering the thesis research question, two cases have been selected to shed light on the question at hand. Firstly, the forthcoming hospital Sykehuset Nordmøre og Romsdal(SNR), and secondly the new Hammerfest sykehus(NHS). Through the case studies an examination has been conducted as to evaluate a possible investment in automated transport solution, by mainly focusing on the demanded transport and distances within the hospitals, while illustrating how the spreadsheet model works in practice. The results deriving from the spreadsheet model presented in this thesis, form the basis for the same assessments made in the real-life case 1, however regarding case 2 the results indicate another assessment than in the real-life project. Various possible causes have been discussed in this particular case, revealing the lack of a particular cost parameter as the most important cause of the deviating result. Furthermore, other uncertainties and weaknesses that have been pointed out in the model that must be taken into consideration. A sensitivity analysis has also been carried out to study relationships between parameters, and how these affect the overall cost picture. In this context, interesting discoveries have been revealed, such as how much influence a change in demanded transport has, compared to how little impact a change of transport distances has on the total cost picture. The spreadsheet model developed in this bachelor thesis provides the opportunity for Sykehusbygg HF to conduct a rough assessment, early in hospital projects, on whether it will be profitable to invest in an automated transport solution for internal goods transport in hospitals. For the spreadsheet model to provide credible results, it is a prerequisite that input and parameters used are correct and updated to remain relevant.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnearkmodellering som investeringsverktøy for automatisert vogntransport i sykehus
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel