Show simple item record

dc.contributor.advisorNilssen, Trond Risto
dc.contributor.authorNygard, Andreas Grythe
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:21Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610442
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan historielærere i videregående skole formidler historien om det norske holocaust. I tillegg ble det undersøkt om historien brukes i undervisningssammenheng for å oppnå bestemte formål, og om den brukes i prosessen med å skape historieforståelse hos elevene. Studien bygger på antakelser om at formidlingen av okkupasjonshistorien i Norge fremdeles er preget av den stolte «konsensushistorien», en historie bestående av heltefortellinger og heroisk motstandskamp. Historien om det norske holocaust bryter derimot med denne fremstillingen. Derfor ønsket jeg å finne ut om det norske holocaust trekkes frem i historieundervisningen i videregående skole, legges det vekt på det norske skyldspørsmålet, eller fremstilles holocaust som en importert hendelse som tyskerne ene og alene må stå til ansvar for? For å belyse problemstillingen har jeg anvendt kvalitativt forskningsintervju, der 6 historielærere som jobber på videregående skoler ble intervjuet. Formidlingen av holocaust viser seg å variere stort blant de utvalgte lærerne. Særlig to av lærerne legger opp til en undervisning som er i tråd med studiens antakelser, med fokus på heltefortellinger og realhistoriske fakta. Felles for disse lærerne er at de ikke legger vekt på det norske holocaust, og skyldspørsmålet rundt det norske medansvaret blir ikke trukket frem i undervisningen. Tre av lærerne legger derimot opp til en undervisning som tar utgangspunkt i en kritisk tilnærming til fremstillingen av andre verdenskrig. Det norske medansvaret løftes frem og problematiseres, og historien om det norske holocaust blir brukt som et eksempel på hvordan historien om andre verdenskrig har endret seg fra 1945 og frem til i dag. Det legges opp til en historieundervisning som bidrar til å skape en forståelse av at historie består av mer enn bare pugging og gjengivelse av realhistoriske fakta. Det er bred enighet blant lærerne om at historien om holocaust er relevant i dagens samfunn, og at det egner seg godt i undervisning, særlig når det gjelder holdningsfremmende arbeid. I tillegg er det enighet om at holocaust kan brukes i arbeidet med å skape historieforståelse. Til tross for enigheten er det bare tre lærere som bruker holocaust aktivt i undervisningen, og som anvender holocaust som et konkret eksempel for å skape historieforståelse hos elevene. Med andre ord later det til at læringspotensialet ikke blir utnyttet, til tross for at lærerne er enige i at det er der.
dc.description.abstractThe purpose of this study has been to examine how history teachers in upper secondary schools teach the history of the Norwegian Holocaust. In addition, it was also examined whether the teaching of history is used to achieve specific purposes, and if it is used in the process of creating an understanding of history for the students. The study is based upon the hypothesis that the teaching of World War II and the occupation of Norway still is characterised by the proud “approved history-version”, a history of heroes and heroic resistance. The history of the Norwegian Holocaust does on the other hand break this version. Therefore, I wanted to find out how the Norwegian Holocaust is used in the teaching of history in upper secondary school, and if the question of Norwegian shared responsibility is emphasized, or if Holocaust is presented as an imported occurrence the Germans alone were responsible for? To illuminate the thesis statement, I have used qualitative research interviews, interviewing six history teachers of the upper secondary schools. The way the Holocaust is taught varies a great deal among the interviewed teachers. Two of the teachers especially, base their teaching supporting the hypothesis of the study, emphasizing the stories of the heroes and historical facts. The common feature of these teachers is that they do not emphasize the Norwegian Holocaust, nor do they put the question of Norwegian shared responsibility forward. Three of the teachers, on the other hand, base their teaching on a critical approach to the story of World War II. The Norwegian shared responsibility is taught and questioned, and the history of the Norwegian Holocaust is used as an example on how the history about World War II has changed from 1945 and till today. Their teaching of history aims at creating an understanding of history as more than memorizing and reproduction of historical facts. There is a consensus among the teachers that the history of the Holocaust is relevant in today’s society and that it is well fitted for teaching, especially when it comes to promoting attitudes. In addition, it is agreed that the Holocaust is well suited to help students creating an understanding of history. In spite of this agreement, however, only three teachers use the Holocaust when teaching, or as a specific example when working to create an understanding of history for their students. In other words, it might seem as the potential for learning is not fully used to its advantage even though the teachers agree on its potentiality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFormidlingen av det norske holocaust
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record