Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Harald Morten
dc.contributor.authorHernes, Johanne Helland
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:19Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610439
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ kasusstudie som tar i bruk flere metoder for å undersøke fire flerspråklige elevers lesing av en fagtekst. Informantene går i 5. og 6. klasse, og teksten de leser er hentet fra ei lærebok i naturfag. Gjennom elevenes markeringer av utfordrende ord og intervju om bruk av strategier, belyses følgende problemstilling: Hvilke typer ord er utfordrende for fire flerspråklige elever, og hvilke strategier tar de i bruk når de møter disse i en fagtekst? Studien fokuserer på elevenes aktive bruk av strategier i møte med ukjente ord, og dekker i så måte en opplevd mangel i forskning og teori på feltet. Funnene viser at tre av de fire informantene opplever at et høyt antall hverdags- og fagord er utfordrende, og i intervjuet avdekkes også deres utfordringer i møte med en del ikke-faglige abstrakte ord. Intervjuene viser også at informantene benytter et bredt spekter av ulike strategier i møte med utfordrende ord, men at ikke alle strategiene er like hensiktsmessige. Elevene evner ikke å gjøre rede for om strategiene virker eller ikke, nettopp fordi det aktuelle ordet er ukjent. Med denne studien som utgangspunkt, vil jeg argumentere for at det er behov for å utvide elevenes ordforråd i alle fag og innenfor alle domener, samtidig som de blir lært et bredt spekter av ulike strategier de selv kan iverksette dersom de møter ukjente ord i en fagtekst.
dc.description.abstractThis master thesis is a qualitative case study which uses several methods to examine four multilingual pupils ́ reading of an academic text. The informants are pupils on 5th and 6th grade, and the text they read is taken from a textbook in science. Through the pupils ́ markings of challenging words and interviews on their use of strategies, the following problem is highlighted: What types of words are challenging for four multilingual pupils, and what strategies do they use when meeting these in an academic text? The study focuses on the pupils ́ active use of strategies when facing unfamiliar words and it covers an experienced lack of research and theory in the field. The results show that three out of four informants find a high number of everyday and subject words challenging, and the interview also reveals their challenges when reading non-academic abstract words. Results also reveal that the informants use a wide range of different strategies when reading challenging words, even though not all strategies are equally appropriate. The pupils are unable to explain whether the strategies work or not, probably because the word itself is unknown. With these results in mind, I argue that there is a need to expand the pupils ́ vocabulary in all subjects and within all domains, while they simultaneously learn different strategies to implement when encountering difficult words when reading.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Æ skjønt det ikke, så æ lest bare videre." En kasusstudie av fire flerspråklige elevers lesing av en fagtekst. Hvilke ord er utfordrende, og hvilke strategier tar elevene i bruk i møte med disse?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record