Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorErvik Hilde
dc.contributor.advisorNygård Mette
dc.contributor.authorAarsland Gustav
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:17Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610436
dc.description.abstractJeg har valgt å gjøre en undersøkelse på hvilke styrker og utfordringer som fremkommer i læreres syn på læringen av digitale ferdigheter i Naturfag. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er å få et bredere bilde på hvordan lærere i naturfaget har mulighet til å imøtekomme dagens og fremtidens teknologiske behov, samtidig som oppgaven belyser noen av de utfordringene som dette medbringer. For å forme et bilde på hva som tiltenkes som digitale ferdigheter, vil denne undersøkelsen ta utgangspunkt i styringsdokumentet (Utdanningsdirektoratet 2017) på digitale ferdigheter i Naturfag, som er en del av Fagfornyelsen (2020) (Udanningsdiretoratet 2018b). Dette har blitt brukt til å sammenligne resultatene fra en dokumentanalyse derfra, med resultatene, gjennom semistrukturerte kvalitative intervjuer av to ulike lærere i Naturfag på ungdomstrinnet. Ved å gjøre en slik sammenligning kan en si noe om styrker og utfordringer som lærerne belyser i intervjuene. Disse styrker og utfordringer har blitt knyttet opp mot læringsteoretikere som John Dewey og Lev Vygotsky, men også psykolog Abraham Maslow har vært sentralt for å se på digitale ferdigheters betydning. Gjennom dataene fra intervjuer, og styringsdokumenter, har jeg funnet at naturfaget har en sterk posisjon for å lære elever selvstendighet og dømmekraft innenfor de digitale ferdigheter, men også utfordringer i de digitale hjelpemidlers kompleksitet, og muligheter. Utfordringer som forstyrrelser i læringsrommet, og en vanskelighet i undervisning av for eksempel programmering.
dc.description.abstractI have chosen to do a study on the strengths and challenges that arise in the teachers' view on the learning of digital skills in Natural Sciences. The reason for this study is to get a broader picture of how teachers in the natural sciences have the opportunity to meet the; current and future technological needs, while at the same time highlighting some of the challenges that this entails. In order to form a picture of what is intended as digital skills, this study will be based on the management document (Utdanningsdirektoratet 2017) on digital skills in Natural Sciences, which is part of “Fagfornyelsen (2020)” (the new curriculum of 2020), (Utdanningsdirektoratet 2018b). This has been used to compare the results of a document analysis from there, with the results, through semi-structured qualitative interviews of two different teachers in Natural Sciences at the secondary school. Making such a comparison makes it possible to derive something about the strengths and challenges that the teachers highlight in the interviews. These strengths and challenges have been linked to learning theorists such as John Dewey and Lev Vygotsky, but also the psychologist Abraham Maslow has been essential to explain the significance of teaching digital skills. Through the data from interviews, and management documents, I have found that science has a strong position to teach students independence and judgment, but there is also a challenge in the digital tools’ complexity, and opportunities.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke styrker og utfordringer fremkommer i læreres syn på læringen av digitale ferdigheter i Naturfag, slik de fremkommer i fagfornyelsen (2020)'s gennerelle del for naturfaget.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel