Show simple item record

dc.contributor.advisorSchanke, Tuva
dc.contributor.authorUstad, Aina B.
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:16Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610435
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven favner temaet atferd, med spesielt fokus på utagerende atferd, og er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Formålet med studien har vært å finne ut hvordan lærere i grunnskolen opplever å arbeide med elever som viser utagerende atferd, og problemstillingen som ble utgangspunktet for å finne ut av dette er som følgende: «Hvilke erfaringer har lærere som jobber i et klassemiljø der elever viser utagerende atferd mot lærere og medelever?» For å finne svar på denne problemstillingen benyttet jeg meg av kvalitativ forskningsmetode ved å intervjue to lærere. Datamaterialet de gav meg ble sortert og kategorisert som funn, som jeg har drøftet opp mot relevant teori innen temaet. Det teoretiske grunnlaget baserer seg i stor grad på forskning gjort på relasjoners betydning, trygghetssirkelen, viktigheten av forutsigbarhet og faglig og sosial mestring, i tillegg til hvordan rammefaktorer kan knyttes til utagerende atferd. Ut fra teorien og datamaterialet jeg samlet satt jeg igjen med følgende kategorier: Viktigheten av positive relasjoner, rammefaktorer og mestringsfølelse – faglig og sosialt. Det som var interessant var at mine informanter hadde relativt like erfaringer knyttet til utagerende atferd, og for meg understreket det viktigheten av denne studien, ettersom det antyder at atferdsproblematikk vil være til stede i de fleste klasser.
dc.description.abstractThis bachelor thesis embraces the theme of behavior, with a particular focus on acting out behavior, and is rooted in the subject of pedagogy and pupil-related skills. The purpose of the study has been to find out how teachers in primary and lower secondary school experience working with pupils who show offensive behavior, and the thesis question that was the starting point for this study is as following: "What experiences do teachers have, working in a class environment where pupils demonstrate outrageous behavior towards teachers and fellow pupils?" In order to find answers to the thesis question I used qualitative research method by interviewing two teachers. The data they gave me was sorted and categorized as findings, which I have discussed up against relevant theory within the theme. The theoretical basis is mainly based on research done on the significance of relationships, the security circle, the importance of predictability and academic and social coping, as well as how framework factors can be linked to acting out behavior. Based on the theory and data material I collected, I was left with the following categories: The importance of positive relations, framework factors and sense of mastery - academic and social. What was interesting was that my informants had relatively similar experiences related to acting out behavior, and for me it emphasized the importance of this study, since it suggests that behavioral problems will be present in most classes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLæreren i møte med elever som viser utagerende atferd
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record