Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHauge, Kåre
dc.contributor.advisorHumphrey, Kristoffer
dc.contributor.authorAndreassen, Line Mari
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:14Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610433
dc.description.abstractTemaet i denne avhandlingen er prestasjonspress på en prestisjeskole i Zambia. Skolen er en katolsk privatskole for jenter, og er fra åttende til tolvte trinn. Problemstillingen retter seg mot opplevelsen av prestasjonspresset for jentene på denne skolen, og hva som eventuelt er med på å skape dette presset. De siste årene har det blitt utført en rekke undersøkelser om prestasjonspress i norske skoler, men lite om skoler i Zambia. Som teoretisk grunnlag blir resultater av tidligere undersøkelser presentert, samtidig diskuteres skolens målstruktur, sosial sammenligning og elevenes selvverd. Problemstillingen belyses gjennom en kvalitativ tilnærming, med data fra intervju av en lærer og et gruppeintervju på fire elever, samt observasjon gjennomført i klasserommet. Funnene i studien viser at det er mange faktorer som indikerer at det er høy grad av prestasjonspress blant jentene på denne skolen. Dette vises blant annet gjennom skolens målstruktur, hvor det sendes signaler til elevene om at det er viktig å ha de beste prestasjonene. I tillegg er det mange som har forventninger til jentene, både i og utenfor skolen, noe som kan være med å skape press. Samtidig har elevene store ambisjoner til seg selv, og vet hva de må gjøre for å oppnå et godt resultat. Det kan dermed diskuteres om prestasjonspresset kan føre til at elevene er motiverte til å ha gode prestasjoner i skolen. Denne studien bidrar til økt forståelse om hvordan Zambiske jenter opplever skolehverdagen med et stort fokus på prestasjoner, og hvilke virkninger dette har.
dc.description.abstractThe topic of this thesis is performance pressure in a prestigious school in Zambia. The School is a Catholic private school for girls, from eighth to twelfth grade. The research question is focusing on the girls’ experience of the pressure to perform at this school, and possible causes. There is a number of studies about performance pressure in Norwegian schools, but little about the Zambian. As a theoretical framework, the results of previous studies are presented, and the schools goal structure, social comparison and the pupils self-worth are discussed. The research question is highlighted through a qualitative approach, with data from an interview of a teacher and a group interview of four students, as well as observation from the classroom. The findings of the study show that there are many factors that indicate that there is a high degree of performance pressure at this school. This is shown through the school's goal structure, where signals are sent to the students that it is important to have the best results. In addition, many people have expectations to these girls, both inside and outside the school, which can affect the pressure. At the same time, the pupils have high ambitions for themselves, and know what they must do to achieve good results. Therefore, it can be discussed whether the performance pressure can motivate students to a better performance. This study contributes to an increased understanding of how Zambian girls experience school life with a big focus on performance, and its impact.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePrestasjonspress i en zambisk prestisjeskole for jenter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel