Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAasgaard Madsen, Anders
dc.contributor.authorEmstad, Marit
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:14Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610432
dc.description.abstractI denne undersøkelsen blir du kjent med Ane, en elev med autisme spekter forstyrrelser og lærernes arbeid med denne eleven. Lærernes arbeid springer ut fra metoden Pivotal Response Treatment (PRT), denne metoden er veiledende for deres arbeid. Lærerne prøver til enhver tid å inkludere eleven inn i klassefellesskapet. I studien har jeg fokusert på hvordan lærerne arbeider for å inkludere. Lærerne har gitt sine svar i brev etter veiledende spørsmål. I studien har jeg valgt å trekke ut fire hovedfunn i hva lærernes arbeider med. Lærerne har forklart hvordan de bruker fellesskapet i klassen til å inkludere Ane, og hvordan de jobber med mangfoldet for å skape respekt og toleranse. Andre funn forklarer viktigheten av å arbeide med språk og kommunikasjon. Her nevnes strategier som brukes i opplæringa, bruk av prompting, alternativer og modellering. Lærerne har forklart hvordan de bruker motivasjon aktivt i arbeidet. Ved ytre motivasjon prøver lærerne å skape glede med læringa og deltakelse i fellesskapet. Siste funn sier noe om viktigheten av å utsettes for ulike miljøer og trene på uforutsigbarhet.
dc.description.abstractIn this survey you get to know about Ane, a pupil with autism spectre disorders and her teachers work with her. The work is based on the method Pivotal Response Treatment (PRT), and this method is guide to the work. The teachers always try to include the pupil into the class community. In this survey I have been focusing on how the teachers work to include. The teacher’s answers have been given in a letter, based on some guiding questions. In the study I have chosen four main findings about the teacher`s work. The teacher`s have explained how they use the community to include Ane, and how they work with the diversity to get respect and tolerance. The second finding describes the importance of working with language and communication. Here are mentioned strategies used in the training, use of “prompting”, alternatives and modelling. The teachers have explained how they use motivation active in the work. By external motivation the teachers try to create joy in the learning and participation in the community. My last finding tells something about the importance of being exposed to different environments and to train on unpredictability.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePivotal Response Treatment som metode for inkludering
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel