Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrulatz, Anna
dc.contributor.authorTønnessen, Lasse Georg
dc.date.accessioned2019-08-23T14:09:13Z
dc.date.available2019-08-23T14:09:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610431
dc.description.abstractDenne blandede metode studien beskriver egenskapene til hvordan norske ESL-lærere deltar og deler kunnskap på sosiale medier. Deltakerne i studien var medlemmer av en stor Facebook-gruppe for ESL-lærere i Norge. Oppgaven bruker det teoretiske rammeverket til Wenger's (1998, 2008) Communities of Practice og Siemens (2005, 2008) connectivism. Datainnsamling bestod av å samle inn innlegg og kommentarer fra brukere i gruppen og analysere dem ved hjelp av en innholdsanalyse. I oppgaven ble det også brukt halvstrukturerte intervjuer med to gruppemedlemmer, samt observasjonsnotater for å ytterligere triangulere funn. Funnene viser at lærere primært søker kunnskap som inneholder abstrakte ideer og inspirasjon. Det har videre blitt funnet at de fleste lærere bruker innlegg til å spør gruppen om spesifikke ressurser eller tips om ting som skal brukes i undervisningen. Didaktisk refleksjon eller resonnement har vist seg å mangle i den kunnskapen som deles i gruppen. Unntaket til dette er en liten gruppe tilretteleggere som oppfordrer diskusjoner og refleksjoner gjennom deres innlegg. Videre har multimedieinnhold vist seg å være svært populært å dele som ressurser. Funnene viser videre at lærerne får følelsesmessig og informativ støtte når de leser erfaringer som deles av andre lærere. Forskningen finner imidlertid også at lærere som deler erfaringer med sin egen personlige profil, risikerer å krenke personvernet til personer som inngår i erfaringene. Det har blitt funnet en anbefalt praksis hvor tredjepartsmedlemmer deler erfaringer på vegne av lærere for å unngå denne personvernsproblematikken.
dc.description.abstractThis mixed method, content analysis research study describes the characteristics of how Norwegian ESL teachers participate and share knowledge on social networking sites. The participants for the study were members of a large Facebook group for ESL teachers in Norway. The paper uses the theoretical framework Wenger’s (1998, 2008) Communities of Practice and Siemens (2005, 2008) connectivism. Data collection consisted of collecting posts and comments made by users in the group and analyzing them using content analysis. The paper also used semi-structured interviews with two participants in the group, as well as observational notes to further triangulate findings. The findings suggest that teachers are mostly engaged with knowledge which elicits abstract ideas and inspiration. It has further been found that most teachers post and asks for specific resources or tips on things to use in their teaching. Didactic reflection or reasoning has been found to be missing in the knowledge shared in the group. The exemption to this is a small group of facilitators who encourages discussions and reflections through their posts. Furthermore, multimedia content has been found to be highly popular to share as resources in the group. Findings further suggest that teachers gain emotional and informative support when reading experiences shared by other teachers in the group. However, the research also finds that teachers sharing experiences using their own personal profile risks violating the privacy of persons included in the stories. It has been found that a suggested practice is having third party mediators post on behalf of teachers prevents these privacy concerns.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFacebook as a Tool for Teacher Collaboration: A Study of How Norwegian ESL Teachers Participate and Share Knowledge on Social Networking Sites
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel