Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsson, Maja Reinåmo
dc.contributor.advisorTesfamichael, Solomon
dc.contributor.authorJørgensen, Regine Aarflot
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:59Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610409
dc.description.abstractFormålet med denne oppgåva er å undersøkje ulike måtar karakterar kan påverke motivasjon til elevar på to ulike faglege nivå. I oppgåva brukast det teori om vurdering, teori prestasjonspresset i skulen og motivasjonsteori i form av sjølvbestemmelsesteorien og fagleg sjølvvurdering. Metoden som er brukt for å samle inn data er anonym spørjeundersøking. Spørjeundersøkinga var hovudsakeleg kvantitativ og bestod av 23 påstandar, men hadde i tillegg eit kvalitativt ope spørsmål. Spørjeundersøkinga vart gjennomført i tre klasser på ungdomstrinnet. Hovudfunnet er at ein ser at elevane er varierte i svara på spørsmålet om dei ønsker eller ikkje ønsker å ha karakterar i skulen. Her er svaret variert på tvers av dei faglege nivå. Dette kan vere fordi elevane har ulik type motivasjon, og opplever det å få karakterar på ulike måtar. Eitt av funn er at fagleg sterke elevar i større grad samanliknar karakterane sine, og opplever i størregrad press og stress relatert til karakterar, enn dei fagleg svake elevane. Og eitt funn er at dei fagleg svake elevane er meir positive i svara på påstanden at dei arbeidar med skulearbeid fordi dei synst det er gøy, enn dei fagleg sterke elevane.
dc.description.abstractThe purpose of this text is to examine different ways that grades can influence motivation to pupils on two different academic levels. In this text is it used theory of assessment, theory of performance pressure in the school and motivational theory in form of Self-determination theory and professional self-assessment. The method to collect data is anonymous questionnaire survey. The survey was mainly quantitative and consisted of 23 claims, but also had a qualitatively open question. The survey was conducted in three classes at the secondary school. The main finding is that one can see that the pupils are varied in answering on the question whether they want or do not want grades at school. Here the answer is varied across the academic level. This may be because pupils have different types of motivation, and experience grades in different ways. One of the finding is that pupils on a strong academic level compare their grades more often, and experience in a greater degree pressure and stress related to grades, than pupils on a lower academic level. And one other finding is that pupils on a lover academic level are more positive in responding to the claim that they work with schoolwork because the find it fun, than the pupils on a stronger academic level.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titlePå kva måtar kan karakterar påverke motivasjonen til elevar på to ulike faglege nivå?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel