Show simple item record

dc.contributor.advisorMunkebye, Eli
dc.contributor.authorDøsvik, Stine
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:51Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610397
dc.description.abstractSammendrag Denne studien er en kvalitativ kasusstudie der fokuset ligger på læreren, og hans måter å bruke scaffolding for å veilede elever gjennom en fordypningsoppgave. Fordypningsoppgaven omhandlet temaet verdensrommet, der elevene skulle velge seg et kjent himmellegemet fra vårt solsystem å fordype seg i. Produktet skulle være en brosjyre, som skulle utformes ved bruk av programmet PowerPoint. Innsamling av data har foregått i en klasse på 6. trinn, i en periode på 4 uker, der all naturfagundervisning i løpet av denne perioden har blitt dokumentert ved bruk av videokamera og diktafoner. Naturfagundervisningen på den aktuelle skolen hadde en naturfagsøkt i uka, noe som resulterte i data fra fire økter. Studiens resultat viser at lærerens støtte er todelt. Læreren gir elevene støtte i form av konkrete støttestrukturer som han gir elevene tilgjengelige i oppstarten av elevenes arbeid, i tillegg til at han støtter elevene ved bruk av dialog. Lærerens presentasjon, samt elevenes bruk, av de konkrete støttestrukturene viser seg å være viktige for elevenes etterspørsel av støtte i undervisningen. Gjennom dialog støtter læreren elevene i form av å svare elever i situasjoner der de etterspør støtte, i tillegg til at han selv oppsøker elever for å tilby støtte. I disse situasjonene forsøker læreren i liten grad å utfordre elevene til å komme fram til et svar selv. Undervisningen, samt elevenes spørsmål til læreren og lærerens initiativ til å støtte elevene gjennom dialogen viser at det er stort fokus på det tekniske og den naturfaglige sjangeren å skrive brosjyre. Dette resulterte i at det naturfaglige innholdet fikk liten plass, noe som ikke støttet opp elevenes læringsutbytte ved å skulle fordype seg i et kjent himmellegeme. Fordypningsoppgaven fungerte dermed ikke godt for formålet det var ment til, det vil si fordype seg i det faglige innholdet, men ble en god øving for elevene i bruk av digitale verktøy og den naturfaglige sjangeren. Nøkkelord: Sosiokulturelt læringssyn, scaffolding, dialog, dybdelæring, grunnleggende ferdigheter, naturfaglig sjanger.
dc.description.abstractAbstract This study is a qualitative case study where the focus is on the teacher, and his ways of using scaffolding to guide pupils through an in-depth project. The theme of the in-depth project was the universe, and the result of the project was to be created as a brochure in the program PowerPoint. The collection of data has taken place in a 6th grade class, for a period of 4 weeks, during which all science teaching in this period has been documented by using video cameras and voice recorders. At the school they taught one Natural science session during a week, which resulted in data from four sessions. The study's results show that the teacher supports the pupils in two ways. The teacher provides pupils with support in the form of concrete support structures that he provides to pupils at the start of their work, as well as supporting the pupils through dialogue. The teacher's presentation, as well as the pupils use of the concrete support structures, proves to be important for the pupils request for support. Through dialogue, the teacher supports the pupils in the form of responding to them in situations where they request support, in addition to seeking out pupils himself to offer support. In these situations, the teacher rarely tries to challenge pupils to come up with an answer for themselves. The sessions, as well as the pupils questions to the teacher and the teacher's initiative to support the pupils through the dialogue, show that there is a great focus on the technical and the science genre of writing a brochure. This results in the lack of focus on the science content, which does not support pupils learning outcomes by immersing themselves in a known astronomical object. The in-depth project does not work well for the purpose it was intended for, that is, delve into the scientific content, but becomes a good exercise for the pupils in the technical use of digital tools and the science genre. Key words: Socio-cultural theory, scaffolding, dialogue, depth learning, basic skills, scientific literacy, science genre.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleScaffolding i naturfagsundervisningen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record