Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilssen, Trond Risto
dc.contributor.authorKavli, Borghild Hanem
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:34Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610376
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er mangel på forskning angående hvordan samfunnsfagslærere underviser om samiske tema i sine klasserom, og hvorvidt det er forskjeller mellom lærere i enspråklige og tospråklige kommuner. Hensikten med studien er å finne ut om elevene på ungdomstrinnet lærer nok med tanke på kompetansemål som omhandler samiske tema, samt om lærerne har nok kompetanse og kunnskap til å undervise om det. I tillegg vil studien se på om de samiske temaene og kompetansemålene blir prioritert eller nedprioritert i skolen. Det finnes lite forskning på dette temaet fra før, dermed kan denne studien bidra med ny innsikt på dette feltet. Studien har en problemstilling som skal besvares: Hvordan underviser samfunnsfagslærere om samiske temaer for å oppfylle kompetansemålene, og er det forskjeller mellom undervisningen i tospråklige kommuner og enspråklige kommuner? For å kunne komme frem til at svar, har jeg benyttet meg av tre forskningsspørsmål: 1. Lærer elevene nok om det samiske i forhold til kompetansemålene i læreplanen? 2. Har lærerne nok kompetanse og kunnskap til å undervise om det samiske? 3. Blir det samiske prioritert eller nedprioritert i skolen? I denne studien har jeg valgt å bruke kvalitative intervju som forskningsmetode. Jeg har intervjuet seks ungdomsskolelærere fra både enspråklige og tospråklige kommuner. Studien viser at de fleste lærerne har for liten kunnskap og kompetanse til å undervise om samiske tema. Enkelte ønsker å få mer opplæring, mens andre ikke vil det selv om at de mener de ikke kan nok fra før. I tillegg er det stor forskjell på kunnskapen og kompetansen til lærere fra enspråklige og tospråklige kommuner. Selv om at lærere fra tospråklige kommuner har det samme utgangspunktet som de andre, får de mer kunnskap gjennom samiske institusjoner i kommunen. Dette samsvarer med elevene i tospråklige kommuner, som oppfyller flere samiske kompetansemål enn elever i enspråklige. De aller fleste lærerne er enige om at samiske temaer blir nedprioritert i skolen, men at grunnene til dette kan variere. Nevnte grunner er dårlig tid, for lite kompetanse, dårlige ressurser i skolen, og lærernes egne interessefelt. Lærerne i tospråklige kommuner opplever også at de hopper over samiske temaer, fordi de tror elevene kan det fra før, selv om at det ikke alltid er tilfelle.
dc.description.abstractThe background for this study is lack of research on how social science teachers teach Sami topics in their classrooms, and whether there are differences between teachers in monolingual and bilingual municipalities. The purpose of the study is to find out if the pupils at the lower secondary school learn enough about the Sami topics, and whether the teachers have enough competence and knowledge to teach it. In addition, the study will look at how the Sami themes and competence goals will be given priority in school. There is a lack of research on this topic from before, so this study can contribute to new insights into this field. The study has a current problem to approach: How do social science teachers teach Sami topics to fulfill the competence goals, and are there differences between the teaching in bilingual municipalities and monolingual municipalities? In order to achieve insight, I have approached the subject through the following questions: 1. Do the students learn enough about the Sami in relation to the competence goals in the curriculum? 2. Do the teachers have enough skills and knowledge to teach the Sami? 3. Are the Sami prioritized or neglected in school? In this study I have chosen to use qualitative interviews as research method. I have interviewed six secondary school teachers from both monolingual and bilingual municipalities. The study shows that most teachers have limited knowledge and expertise to teach Sami topics. Some want to get more practice, while others do not want that. In addition, there is a great difference between the knowledge and the competence of teachers from monolingual and bilingual municipalities. Although teachers from bilingual municipalities have the same starting point as the others, they get support through Sami institutions in the municipality. This corresponds to the students in bilingual municipalities, which meet more Sami competence goals than pupils in monolingual. The vast majority of teachers agree that Sami themes are not given priority in school, but that the reasons for this may vary. The reasons mentioned are lack of time, too little expertise, poor resources in school, and teachers' own interests. The teachers in bilingual municipalities also find that they leave out Sami subjects, because they believe the students already knows that information, even though that is not always the case.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamiske tema i samfunnsfag - en nedprioritering?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel