Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeggem, Reidun
dc.contributor.authorHansen, Martine Roksvåg
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:32Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610373
dc.description.abstractTemaet i denne avhandlingen er læreres bruk av krisepregede nyheter i samfunnsfagundervisning, og problemstillingen fokuserer på hvordan strategier for krisehåndtering kan være til hjelp for dette. Området er noe forsket på tidligere, men det er usikkert om det har blitt forbedring i dagens norske skoler. Som teoretisk rammeverk diskuteres krisehåndtering som en pedagogisk oppgave i skolehverdagen. Jeg vil ytterligere diskutere hvordan krisepregede nyheter kan bidra til opplevelse av trygghet, ny kunnskap, elevenes danningsutvikling og evne til å tenke kritisk. Problemstillingen belyses gjennom en kvalitativ metodisk tilnærming, med data fra intervju av to samfunnsfaglærere. Studiets funn viser at de aktuelle lærerne opplever bruken av krisepregede nyheter i samfunnsfagundervisning som positiv. Begge lærerne så på krisepregede nyheter som en måte å oppnå de større formålene med samfunnsfaget, som evne til å tenke kritisk og danningsutvikling, for å forberede elevene til å bli medborgere i samfunnet. Likevel viser studiet at de aktuelle lærerne mangler konkrete strategier for å ta i bruk slike nyheter i undervisning. Til tross for at de har gjort seg opp egne tanker om hvordan håndteringen bør foregå, er støtte og samtale med personalet nærmest ikke-eksisterende. Dette resulterer i usikkerhet blant de aktuelle lærerne, som kan føre til en vente-og-se-holdning. Det blir derfor diskutert hva slags strategier for krisehåndtering som skal til for at lærere velger å integrere krisepregede nyheter i samfunnsfagundervisning. Funnene fra studiet bidrar til økt forståelse av krisepregede nyheters betydning i klasserommet, samtidig som at lærernes uttalelser i stor grad samsvarer med relevant teori og tidligere forskning.
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the teachers use of crisis-related news when teaching social science, and the issue will focus on how strategies of crisis management can be helpful. Some previous research has been conducted, but it is uncertain whether the Norwegian schools have improved. As a theoretical frame, crisis management will be discussed as an educational task in the life of school. I also want to discuss how crisis-related news can contribute to the experience of safety, new knowledge, formation development and critical thinking. The issue is examined through a qualitative methodological approach, with data from interviews of two social science teachers. The study’s findings show that the informants perceive the use of crisis-related news in social science education as positive. Both teachers viewed crisis-related news as a way of achieving the greater goals of social science, such as critical thinking and formation development, to prepare students to become citizens of the community. Nevertheless, the study shows that the informants lack specific strategies for using such news in teaching. Although they have their own opinions about how the management should occur, support and conversations with the staff is almost non-existent. This results in uncertainty among the informants. It is therefore discussed what kind of strategies for crisis management teachers need, to integrate crisis-related news into social science education. The findings of the study contribute to an increased understanding of crisis-related news´ significance in the classroom, while the teachers’ statements largely correspond with relevant theory and previous research.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKrisepregede nyheter i samfunnsfagundervisning
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel