Show simple item record

dc.contributor.advisorHaslund, Irene
dc.contributor.authorHelgen, Ragnhild
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:30Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610369
dc.description.abstractÅ motivere elevene sine er viktig i arbeidet som lærer. Én måte for læreren å fremme elevenes motivasjon er gjennom ros. Ros er et begrep de fleste assosierer med noe positivt, men det er likevel ikke gitt at all ros har motiverende effekt. I hvilken grad ros kan virke motiverende for elever er dermed et mer omfattende spørsmål enn det først kan virke som. Oppgaven tar for seg denne problemstillingen med utgangspunkt i teori om motivasjon, ros og relasjon mellom lærer og elev, samt et utvalg elevers tanker og opplevelse av ros i skolehverdagen. Elevperspektivene er hentet inn gjennom individuelle, kvalitative intervjuer. Funnene fra intervjuene viser at utvalgte elevers opplevelse av ros i stor grad stemmer overens med teorien, men at det er forskjell på i hvor stor grad lærer-elev-relasjonen vektlegges. Mens den aktuelle teorien i større grad tar for seg hvordan rosen skal gis for at den skal virke positivt, er elevene mest opptatte av at det kommer fra riktig lærer.
dc.description.abstractAn important part of a teacher’s job is motivating their students. One way for the teacher to enhance their students’ motivation is through positive feedback, but it’s not given that all positive feedback actually has a motivating effect. To what extent positive feedback may motivate students is therefore a more comprehensive question than it may seem. This thesis examines this issue based on theory of motivation, positive feedback, at relationship between teacher and student, as well as a selection of students’ thoughts and experiences with positive feedback in school. The students’ perspectives are based on individual, qualitative interviews. The interviews reveal that the selection of students’ experiences of positive feedback for the most part matches to theory, but that there is a difference in the extent to which the teacher-student relationship is emphasized. While the theory to a greater extent address how the positive feedback should be given, the students emphasize which teacher who gives the feedback.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleI hvilken grad kan ros virke motiverende for elevene?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record